Εθνικοί Στοχασμοί (Μέρος 7γ)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 - 14:48

Μεσοπολεμικές ιδεολογικοπολιτικές ζυμώσεις

Από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1932 έως τις εκλογές του Μαρτίου του 1933, όπου οριστικοποιείται η διαδοχή των «Λαϊκών» στην κυβέρνηση, είναι μια περίοδος εντόνου πολιτικής ασταθείας, εξ αιτίας της πολιτικής πολώσεως μεταξύ των δύο μεγάλα αστικών κομμάτων. Στον αστικόν τύπο της εποχής, ο οποίος παρουσιάζεται ως φορεύς της «κοινής γνώμης», επανεμφανίζονται στοιχεία του ιδιοπαθούς ελληνικού πολιτικού «μεσσιανισμού».

Ναι μεν ο πολιτικός μεσσιανισμός του 1932-1933 δεν έχει να προτείνει ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, όπως στα 1928, αποδίδει όμως με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά του «ηγέτη» : υπερκομματικός, εθνικός, ισχυρός άνδρας, θεματοφύλαξ του καθεστώτος και μία κυβέρνηση ισχυρά και «άχροη» - ακομματική. Αυτός ο προσανατολισμός ευνοείται και πολιτικώς από τον Μαρτίου του 1933, με την επικράτηση του μοναρχικού κόμματος των «Λαϊκών», θα αποδώσει δε περίπου δύο χρόνια αργότερον με την παλινόρθωση της μοναρχίας και κατόπιν με την μεταξική δικτατορίαν η οποία θα επιβάλλει το  «Εθνικόν Καθεστώς της 4ης Αυγούστου».

Ο βενιζελισμός ως αντιπολίτευση ευρίσκεται εγκλωβισμένος στην προσδοκία της επανόδου του στην εξουσία και αντιμετωπίζει το σύστημα διωγμού και εκκαθαρίσεως των μηχανισμών που επηρέαζεν. Εντός αυτού του πυκνού πολιτικού πλέγματος όχι μόνον δεν ημπορεί να διακρίνει την κατάληξη της πολιτικής του «ισχυρού ανδρός», αλλά και ο ίδιος προωθεί παρόμοιες διεξόδους : Tο πραξικόπημα Πλαστήρα (6 Μαρτίου 1933) φιλοδοξούσε να προσφέρει πολιτική λύση κατά το μουσολινικόν πρότυπον.

Ο «νέος διχασμός» δεν θα παρασύρει το σύνολο των αστικών δημοκρατικών δυνάμεων. Στην πολιτικήν σκηνή αυτές οι δυνάμεις αρνούνται την αστική κυριαρχία υπό οποιονδήποτε πολιτικόν φορέα και εισάγουν την πολιτική του «σοσιαλιστικού μετασχηματισμού» της ελληνικής κοινωνίας, μέσα από ριζικές μεταρρυθμίσεις. Οι κινήσεις αυτές, που παρουσιάζονται ως πολιτικοί σχηματισμοί περί το 1930, πέραν από τις επι μέρους διαφορές στα πολιτικά τους προγράμματα, συγκλίνουν στην άποψη για την εν μέρει επελθούσα και εν μέρει επερχομένη  χρεωκοπίαν της αστικής κυριαρχίας.

Η σύγχυση από την χρεωκοπίαν των αστικών λύσεων και από την προβολήν «εξωαστικών» διεξόδων από τις σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις και το Κομμουνιστικόν Κόμμα επιδρά βεβαίως και στο επίπεδον της αρχούσης ιδεολογίας. Αυτή κλονίζεται από την πολιτικήν ανεπάρκεια των παραδοσιακών αστικών σχηματισμών, ο δε κλονισμός της γίνεται ιδιαιτέρως και ανησυχητικώς έκδηλος με την ανερχομένην ανταγωνιστικήν ιδεολογίαν. Η αιφνιδία καταστροφική έκπτωση του ζειδώρου μεγαλοϊδεατικού ιδεολογήματος πλήττει ιδιαιτέρως τον βενιζελισμόν, διότι αυτός ήταν κυρίως ο φορεύς του εν τέλει ατελεσφόρου αστικού εθνικισμού. Ένεκα τούτου, στον χώρον των φιλελευθέρων παρατηρούνται οι εντονότερες πολιτικές ανακατατάξεις και ιδεολογικές αναζητήσεις.

Ο ελληνικός φιλελευθερισμός, συγκεκροτημένος επί του συνδυαστικού πλέγματος αστικών φιλελεύθερων αρχών του 1789 και μεγαλειώδους οράματος της εθνικής ολοκληρώσεως, μετά το 1922 στερείται τον συναρμόζοντα και στηρικτικόν συντελεστή της εθνικής αποστολής. Η συμπλήρωση του κενού αποτελεί τον πυρήνα των ιδεολογικών αναζητήσεων της φιλελευθέρας διανοήσεως.

Η φιλελευθέρα διανόηση βιώνει τραυματικώς την νέα πραγματικότητα, με δυσπιστίαν και εχθρότητα. Δυσπιστεί για την πολιτική και πνευματική καθοδήγηση και εχθρεύεται την «υπαγωγήν του Έθνους στην κοινωνία». Η τοποθέτηση αυτή περιορίζει αλλά δεν καθορίζει, (παρά μόνον εν μέρει), και τον προσανατολισμό της φιλελευθέρας διανοήσεως στην αναζήτηση νέων ιδεολογικών προσαρμογών : «Ευρωπαϊκή Συμπόρευση» και «Εθνική Αναγέννηση». Το έν αίτημα ωθεί στην ταχυτάτη υπέρβαση του οδυνηρού παρόντος με την ευρωπαϊκήν προοπτικήν του μέλλοντος, ενώ το το άλλον αίτημα «εκβιάζει» την επιστροφήν στο προπολεμικόν ελληνικόν παρελθόν.

Βεβαίως η πορεία της ιδεολογικής ανασυγκροτήσεως του φιλελευθέρου χώρου, ούτε ομοιογενής είναι ούτε χωρίς αντιφάσεις. Υπάρχει η κοινή αφετηρία που αφορά στο αίτημα της ανανεώσεως. Όμως n ανάπτυξη του προβληματισμού παρουσιάζει ποικιλόμορφες αποκλίσεις, αναλόγως προς την σκοπιά των φορέων του. Εντονοτέρα είναι η διαφοροποίηση των νέων διανοητών με ευρωπαϊκήν παιδεία, οι οποίοι επιστρέφουν στην Πατρίδα κατά την διάρκειαν της δεκαετίας του 1920.

Οι διανοητές αυτοί, κατά το πλείστον αστικής ή μεγαλοαστικής προελεύσεως, φιλοδοξούν να συγκροτήσουν το ρεύμα της πρωτοπορίας για την ανανέωση της φιλελευθέρας ιδεολογίας στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Ένα τμήμα αυτού του χώρου ακολουθεί πανεπιστημιακήν σταδιοδρομία, την οποίαν εγκαινιάζει .με εκδηλώσεις αμφισβητήσεως του «σχολαστικισμού», που τον απέδιδεν στους «παραδοσιακούς» καθηγητές του ελληνικού πανεπιστημίου. Οι εκπρόσωποι αυτής της διανοήσεως, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος και άλλοι, έχουν κάνει μεταπτυχιακές φιλοσοφικές σπουδές στο φημισμένον Πανεπιστήμιον Καρλ-Ρούπρεχτ της Χαϊδελβέργης, εγγύς καθηγητών του παραδοσιακού «φιλελεύθερου ουμανισμού» (Χάϊνριχ Ρίκερτ, Καρλ Τέοντορ Γιάσπερς, Φρήντριχ Γκούντολφ), όπου εμαθήτευσαν στο ρεύμα του νεοκαντιανισμού, αναπτυσσόμενον στα πλαίσια του περιβοήτου γερμανικού ιδεαλισμού. Το περιοδικόν «Αρχείον Φιλοσοφίας και θεωρίας των Επιστήμων» (1929-1940) είναι το θεωρητικόν όργανον της ομάδος αυτής (περί του οποίου θα επανέλθουμε).

Μιαν άλλη ομάς διανοητών, που ανήκει στον ίδιο φιλελεύθερο χώρο, με ανάλογον πανεπιστημιακή παιδεία, αλλά σαφώς προσανατολισμένη στα γαλλικά γράμματα, εκπροσωπούν οι Γεώργιος Θεοτοκάς, Κωνσταντίνος Θησέως Δημαράς, Γιάννης Οικονομίδης και άλλοι. Στο εσωτερικόν της ομάδος αυτής οι ιδεολογικές αποκλίσεις είναι μεγαλύτερες. Εδώ δεν υπάρχει το συνεκτικόν ομοιογενές φιλοσοφικό σύστημα, όπως στους προηγουμένους, ώστε να συγκρατεί σε ικανόν βαθμόν τις ιδεολογικές διαστάσεις.

Όμως, τον χώρον της φιλελευθέρας διανοήσεως συνδέει η κοινή αντίληψη του κοινωνικού προβλήματος. Η πεποίθησή της και περί «εθνικής διαστάσεως» της ελληνικής κοινωνίας, αποτελεί τον πυρήνα της θεωρητικής της σκέψεως και το περιεχόμενον της παρεμβάσεώς της στις συναφείς ιδεολογικές αναζητήσεις. Η σύγκρουσή της  με όσους υποστηρίζουν τον ταξικόν ορισμόν της κοινωνίας συνιστά το κύριον χαρακτηριστικόν της παρεμβάσεώς της.

Η διαμόρφωση της «διανόησης» της αριστεράς, όπως παρουσιάζεται στα 1933, ακολουθεί την διαδικασίαν διαφοροποιήσεως που παρατηρείται μετά το 1922. Προέρχεται από τις πνευματικές δυνάμεις οι οποίες ανεπτύχθησαν και εδραστηριοποιήθησαν κατά την δεκαετίαν 1910-1920. Οι μεταρρυθμιστές διανοούμενοι, ως ενιαίος χώρος, είχαν πλαισιώσει την πολιτικήν ανόρθωση και συνειργάσθησαν γιά την αστικήν ολοκλήρωση, που έφερε ο Βενιζέλος, παρά τις διαφορετικές κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις που υπήρχαν στον χώρο τους.

Ο τομεύς  ο οποίος συνέχει την ελληνικήν διανόηση σε κοινές προσπάθειες, κατά την πρώτη εικοσαετία του εικοστού αιώνος, είναι ο έντονος αγών γιά μεταρρυθμιστικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Καθοδηγητικός φορεύς της συντονισμένης προσπαθείας εκπαιδευτικής αλλαγής υπήρξεν ο «Εκπαιδευτικός Όμιλος», ο οποίος από την ίδρυσή του (1910) περιέκλειεν φιλελευθέρους διανοούμενους με πολιτικήν έκφραση το κόμμα του Βενιζέλου, αλλά και σοσιαλιστές, δίχως όμως συγκεκριμένη πολιτική στέγαση ή στράτευση προ του 1922.

Τα μεταπολεμικά πολιτικά αδιέξοδα, η μαρξιστική έμφαση της «ταξικής κοινωνικής διάρθρωσης», η στροφή της ριζοσπαστικής αστικής τάξεως στην διατήρηση των κεκτημένων, πράγμα που επιτρέπει την αποτελεσματική παρέμβαση όσων αντιδρούν στο ριζοσπαστικό έργον του Εκπαιδευτικού Ομίλου, προκαλούν στον χώρον του έντονες διαφοροποιήσεις οι οποίες εν τέλει οδηγούν στην διάσπασή του. Η διάσπαση (1927) και ο ιδεολογικός ανταγωνισμός που την συνοδεύει, αναδεικνύουν την ορμητικήν ζωτικότητα των νέων μαρξιστικών ιδεών και την εμβέλειάν τους στον χώρον της ευτρλωτου ελληνικής διανοήσεως. Η διάσπαση του «Εκπαιδευτικού Ομίλου» σημειώνει το τέλος της «ανοικτής συμμαχίας» των αριστερών και φιλελευθέρων διανοούμενων.

Δύο έτη αργότερον, το 1929, ο «Εκπαιδευτικός Όμιλος» διαλύεται, όταν η διαφοροποίηση προχωρά και στον αριστερόν χώρο, ο οποίος διασπάται από την σύγκρουση σοσιαλιστών και κομμουνιστών, σύγκρουση εξ αντανακλάσεως της πολιτικής διαστάσεως των διαφόρων ομάδων του «Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας» (ΣΕΚΕ), αφ’ ότου προσεχώρησεν στην Γ' Διεθνή (1920).

Τελικώς η ιστορία του «Εκπαιδευτικού Ομίλου» εμπεριέχει και την πορείαν της μεταρρυθμιστικής διανοήσεως της χώρας κατά την δεκαετίαν 1910-1920, πορείαν από την συμμαχίαν έως την σύγκρουση, αλλά και τις ποικίλες ιδεολογικές και πολιτικές μεταλλάξεις των εμπλεκομένων προσώπων και φορέων. Έτσι, στα 1933 ο ιδεολογικός διαφορισμός της ελληνικής διανοήσεως εκφράζεται και πολιτικώς.

Γενικώς παρουσιάζεται μια ενισχυμένη ροή και κίνηση διανοητών προς τα αριστερά, διανοητών που μέχρις τότε τους εξέφραζεν, ως ένα βαθμόν, ο φιλελεύθερος πολιτικός χώρος. Όσοι από αυτούς δεν συμφωνούν και δεν προσχωρούν στο κομμουνιστικόν κόμμα, αναζητούν πολιτικήν έκφραση στα κόμματα που επιδιώκουν μιαν ευρυτέρα κοινωνική μεταρρύθμιση και ευρίσκονται έξω από τον δικομματισμό. Τέτοια ήσαν το κόμμα του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου «Δημοκρατική Ένωσις», του Ιωάννου Σοφιανοπούλου «Αγροτικόν Κόμμα», το «Σοσιαλιστικόν Κόμμα», καθώς και άλλα μικρότερα, σοσιαλιστικών τάσεων που εντάσσονται σε μιαν γενικοτέρα αναζωογόνηση του σοσιαλιστικού κινήματος περί το 1930.

Βεβαίως η σοβαροτέρα αμφισβήτηση της φιλελευθέρας αστικής κυριαρχίας προέρχεται από το ΚΚΕ, του οποίου η πραγματική επίδραση στις λαϊκές μάζες είναι πολύ μεγαλυτέρα από ότι καταδεικνύουν  τα εκλογικά αποτελέσματα. Μεταξύ των διανοητών που το ακολουθούν ανήκουν και προσωπικότητες που έχουν διακριθεί στους κοινούς αγώνες των στοχαστών του «Εκπαιδευτικού Ομίλου». Ο Δημήτρης Γληνός και ο Κώστας Βάρναλης, αμφότεροι κορυφαία στελέχη  του «Εκπαιδευτικού Ομίλου», μετά την διάσπασή του προσανατολίζονται σε μιαν σταδιακή προσέγγιση του μαρξισμού. Το περιοδικόν «Αναγέννηση» (1927-1929) αποτελεί πραγματικήν τομή στην ιστορίαν της μαρξιστικής προσεγγίσεως που διενεργείται  από διανοουμένους του μεσοπολέμου.

Η έκδοση περιοδικών, όπως οι «Πρωτοπόροι» και εν συνεχεία οι «Νέοι Πρωτοπόροι» και η «Νέα Επιθεώρηση» της πρώτης περιόδου (1928-1929) σηματοδοτούν και σημασιοδοτούν μιαν ικανήν  εξέλιξη της προσεγγίσεως των μαρξιστικών θέσεων και δη προς την κατεύθυνση υιοθετήσεως εκείνου του «επισήμου και εγκρίτου μαρξισμού» τον οποίον εξέφραζε στην Πατρίδα μας το ΚΚΕ και τα ιδεολογικά του φερέφωνα, υπό τις ευλογίες του «ερυθρού αρχιερατείου» της σοβιετικής Μόσχας.

Αθανάσιος Κωνσταντίνου

Μεσοπολεμικές ιδεολογικοπολιτικές ζυμώσεις Από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1932 έως τις εκλογές του Μαρτίου του 1933, όπου οριστικοποιείται

Η Τιμή ενός Έθνους και “μερικές δεκάδες μέτρα”
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 - 13:07


ΧΘΕΣ ΤΑ ΙΜΙΑ, ΣΗΜΕΡΑ Ο ΕΒΡΟΣ, ΑΥΡΙΟ;

Πήγαμε στην Τροία καθώς λέγει ο ποιητής Γεώργιος Σεφέρης σε ένα υπέροχο ποίημά του “για ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν Ελένη”; Όχι, βέβαια! Πήγαμε για την Τιμή ενός Έθνους και για την επιβίωσή του, γιατί επιβίωση σημαίνει “επικρατείν”…

Αυτό βεβαίως, το πνεύμα το Ομηρικό της Ιλιάδος, καμία σχέση δεν έχει με την πολιτική των γραικύλων και των νεοραγιάδων. Έτσι “χωρίς περίσκεψη, χωρίς αιδώ”, υποστείλαμε την Ελληνική Σημαία από τα Ίμια και αποδεχτήκαμε γεγονότα τετελεσμένα, “γκρίζες” ζώνες και μάλιστα ευχαριστώντας γι’ αυτό τους Αμερικάνους!

Χθες, ήταν τα Ίμια, σήμερα “λίγες δεκάδες μέτρα” στον Έβρο, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Υπουργός του Μητσοτάκη, ενώ οργιάζει η προπαγάνδα ότι δεν έγινε τίποτε στον Έβρο! Και οι “πατριώτες”, όλοι αυτοί που δεν ψήφισαν την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ γιατί όπως λένε δεν τους … άρεσε ο υπογράφων το άρθρο, τι κάνουν, πως αντιδρούν; Άκρα του τάφου σιωπή!

Θα μπορούσαμε, όμως, γιατί όλα τελικά είναι Ιστορία, να μην έχουμε καν σύνορα με την Τουρκία στον Έβρο, να είναι ολόκληρη η Ανατολική Θράκη και η Ίμβρος και η Τένεδος Ελληνικές; ΝΑΙ εάν είχαμε ηγεσία ικανή να διεκδικήσει με τόλμη τα Εθνικά Δίκαια! Και θυμίζω παλαιότερο κείμενό μου, απόλυτα επίκαιρο:

“Πως χάσαμε την Ανατολική Θράκη”

“Η Τουρκία ήταν ο μεγάλος νικητής της Συνθήκης της Λωζάννης. Λίγοι γνωρίζουν ότι τον Απρίλιο του 1923 επτά μόλις μήνες μετά την καταστροφή ο Ελληνικός Στρατός παρέτασσε στον Έβρο ποταμό μια στρατιά αποτελούμενη από δέκα αξιόμαχες μεραρχίες, εννέα πεζικού και μια ιππικού. Επίσης, διέθετε και δύο Συντάγματα πεδινού πυροβολικού. Η Στρατιά του Έβρου είχε σκοπό την διεκδίκηση μέσω της συνθήκης της Λωζάννης, της Ανατολικής Θράκης, ενώ ο Στόλος μας είχε την δύναμη να εξασφαλίσει την εθνική ελευθερία στα δύο ελληνικά νησιά, τα οποία ευρίσκοντο έναντι των στενών, δηλαδή την Ίμβρο και την Τένεδο.  

Οι Τούρκοι στην Λωζάννη εμφανίστηκαν αδιάλλακτοι, αλλά είχαν προστριβές και με τις τρεις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, οι οποίες θα είχαν και τον τελικό λόγο στην Συμφωνία. Με την Αγγλία για το ζήτημα της κυριαρχίας της Μοσσούλης, της γνωστής πλούσιας σε κοιτάσματα πετρέλαιου περιοχής, η οποία και σήμερα ευρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των μεγάλων δυνάμεων στον πόλεμο που γίνεται στην Μέση Ανατολή. Με την Ιταλία είχε επίσης συγκρουσθεί και ο ίδιος ο Μουσολίνι, τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, είχε πει στον υπουργό εξωτερικών της Ελλάδος Αλεξανδρή ότι η Ελλάδα δικαιούται και πρέπει να καταλάβει την Ανατολική Θράκη! Με την Γαλλία επίσης είχε σοβαρές διαφορές η Τουρκία του Κεμάλ για οικονομικά θέματα, τα οποία αφορούσαν τις πολεμικές αποζημιώσεις.

Η πολύμηνη διαδικασία, η οποία κατέληξε στην Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία ήταν μια διπλωματική νίκη για την Τουρκία και ήττα για την Ελλάδα πήρε μία τελική μορφή στα τέλη του Μαΐου του 1923. Στις 22 Μαΐου η κυβέρνηση της Ελλάδος τηλεγραφεί στον Ελευθέριο Βενιζέλο ότι θα αναμένει μέχρι τις 26 Μαΐου και εάν δεν επέλθει συμφωνία, θα καταγγείλει την ανακωχή και θα διατάξει την προέλαση του Στρατού στην Ανατολική Θράκη, ο δε Στόλος θα πλεύσει προς τα Δαρδανέλια. Στο τηλεγράφημα της κυβερνήσεως αναφερότανε χαρακτηριστικά:

“Η κυβέρνησις, εξετάσασα όλας τας απόψεις και έχουσα κατηγορηματικήν την γνώμην του Αρχηγού του Στρατού, ότι και εις την μάλλον δυσμενήν περίπτωσην, καθ’ ήν δεν θα επιτραπεί η διέλευσις του Στόλου διά των Στενών, αι στρατιωτικαί επιχειρήσεις από ξηράς θεωρούνται εξασφαλισμέναι”  (Γρηγορίου Δάφνη η Ελλάς μεταξύ δύο Πολέμων, σελίς 46).

26 Μαΐου έληγε το τελεσίγραφο και το πρωί της 26ης Μαΐου ο Ελευθέριος Βενιζέλος ζητεί να λάβει τον λόγο στην διάσκεψη, αλλά παρεμβαίνει ο Άγγλος αντιπρόσωπος και ζητά να μιλήσει πρώτα ο Τούρκος εκπρόσωπος Ισμέτ, ο οποίος Ισμέτ προτείνει την παραχώρηση της Ανατολικής Θράκης στην Τουρκία και ο Βενιζέλος συμφωνεί!

Ας σημειωθεί ότι ο Κεμάλ δεν διέθετε Στόλο, ούτε στρατεύματα στην Ανατολική Θράκη, εις την οποίαν η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Έλληνες. Με δυο λόγια παραχωρήσαμε την Ανατολική Θράκη στην Τουρκία χωρίς να πέσει ούτε μία τουφεκιά και όλα αυτά προς χάριν των Άγγλων, οι οποίοι πήραν βεβαίως την περιοχή της Μοσσούλης.

Η προέλαση που δεν έγινε ποτέ…

Υπήρξαν τότε αντιδράσεις. Τόσο ο διοικητής της Στρατιάς του Έβρου Πάγκαλος, όσο και ο Αρχηγός του Στόλου Χατζηκυριάκος αντέδρασαν και απέστειλαν το ακόλουθο τηλεγράφημα:
“Αποδεχόμενοι κατ’ ανάγκην, χάριν της τιμής της Ελλάδος, ατυχήν λύσιν, επειδή αυτή εγένετο κατά παράβασιν ρητής εγγράφου εντολής δοθείσης υπουργών εξωτερικών, Αρχηγοί Στρατού και Στόλου,  πενθούντες από χθες εκφράζουν την βαθείαν λύπην των αίροντες εφεξής την προς την αντιπροσωπίαν εμπιστοσύνη των. Πάγκαλος, Χατζηκυριάκος”.

Η αρχική απόφαση μάλιστα του Πάγκαλου και Χατζηκυριάκου ήταν την άλλη μέρα το πρωί να διατάξουν προέλαση και κατάληψη της Ανατολικής Θράκης. Τελικώς, κατόπιν αφόρητων πιέσεων, ο Ελληνικός Στρατός και Στόλος δεν κινούνται και έτσι εξυπηρετούντες θαυμάσια τα αγγλικά συμφέροντα για την κατοχή της περιοχής της Μοσσούλης χάνεται η Ανατολική Θράκη.

Εύκολο είναι ο καθένας από εσάς που διαβάζετε αυτό το κείμενο να φανταστεί πόσο διαφορετική θα ήταν η Ελλάδα πόσο πιο ισχυρή γεωπολιτικά και στρατηγικά, αλλά και δημογραφικά, έχοντας στην κατοχή της την Ανατολική Θράκη, την Ίμβρο και την Τένεδο, αφού κατ’ ουσίαν θα ήλεγχε τα στενά των Δαρδανελίων και η Ελλάδα.”


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ 24ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2020 - ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΓΝΩΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Την Συνθήκη της Λωζάννης υπέγραψε ΠΑΡΑΝΟΜΑ ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος όμως, είχε παυθεί από την επίσημη κυβέρνηση της Ελλάδος, είχε καθαιρεθεί από εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Λωζάννη! Συγκεκριμένα, στις 7 Μαΐου του 1923, ο Αρχιστράτηγος Θεόδωρος Πάγκαλος και ο Αρχηγός του Στόλου Ναύαρχος Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος, έχοντας επιβάλει την θέλησή τους στον Αρχηγό του Κινήματος του 1922, Νικόλαο Πλαστήρα και τον πρωθυπουργό Στυλιανό Γονατά, είχαν καθαιρέσει τον Βενιζέλο από εκπρόσωπο στην Λωζάννη και μάλιστα η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της κυβερνήσεως στις 8 Μαΐου του 1923 και είχε ορισθεί ως εκπρόσωπος της Ελλάδος ο Υπουργός Εξωτερικών Αλεξανδρής.

Η εντολή που είχε δοθεί στον Αλεξανδρή ήταν να καθυστερήσει τις συνομιλίες και να μη προβεί σε καμία συμφωνία μέχρι τις 26 Μαΐου όταν και θα άρχιζε η προέλαση Στρατού και Στόλου προς την Ανατολική Θράκη!

Τελικά ο Πλαστήρας έσπευσε στην Βόρειο Ελλάδα και με ένα νέο πραξικόπημα - κίνημα ακύρωσε την προέλαση του Ελληνικού Στρατού σε πλήρη συνεννόηση με τον Βενιζέλο και καθαίρεσε από Αρχιστράτηγο τον Πάγκαλο.

Δυο χρόνια μετά, ο Πάγκαλος δικτάτορας πλέον της χώρας, μαζί με τον Χατζηκυριάκο, σχεδίαζε επίθεση κατά της Τουρκίας και την απελευθέρωση της Ανατολικής Θράκης! Ανετράπη όμως με πραξικόπημα, στο οποίο η Αγγλική Πρεσβεία είχε τον πρώτο λόγο, και αυτό που μένει είναι ότι ο τελευταίος Υπέρμαχος της Μεγάλης Ιδέας υπήρξε ο Στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος.

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
 

ΧΘΕΣ ΤΑ ΙΜΙΑ, ΣΗΜΕΡΑ Ο ΕΒΡΟΣ, ΑΥΡΙΟ; Πήγαμε στην Τροία καθώς λέγει ο ποιητής Γεώργιος Σεφέρης σε ένα υπέροχο

Κωστής Παλαμάς κατά μπολσεβικισμού
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 - 11:34


“Βοσκοί, στη μάντρα της Πολιτείας οι λύκοι! Οι λύκοι!
Στα όπλα, Ακρίτες! Μακριά και οι φαύλοι και οι περιττοί,
καλαμαράδες και δημοκόποι και μπολσεβίκοι,
για λόγους άδειους ή για του ολέθρου τα έργα βαλτοί.”

Το 1928 ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρότεινε νόμο διώξεως κατά του κομμουνισμού ως κίνδυνο ανατροπής αξιών και κοινωνικών δικαιωμάτων όπως η πατρίδα, η οικογένεια και η ατομική ιδιοκτησία. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε τελικά το 1929. Στις 9 Μαϊου του 1928 ο Ριζοσπάστης δημοσίευσε άρθρο στο οποίο στοχοποιούσε τον εθνικό ποιητή και τον εξύβριζε επειδή δεν δήλωνε αν είναι υπέρ ή κατά του νομοσχεδίου. Η απάντησή του στους κομμουνιστές ήταν: «Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν ξαίρω … δεν ξαίρω. Δεν ανακατεύουμαι στα πολιτικά, δεν μ’ ενδιαφέρουν».

Τότε ο Ριζοσπάστης έβγαλε όλη του την χολή κατά του Παλαμά:
«ΑΝΑΓΟΥΛΑ ! Μεγάλος ποιητής ο κ. Κωστής Παλαμάς; Γιαυτό θα μιλήση η αύριο. Η αύριο που έρχεται, ενώ ο κ. Παλαμάς φεύγει – θα έχει ήδη φύγει. Μα εκείνο που μπορεί οποιοσδήποτε να πη από σήμερα – αστός ή προλετάριος – είναι το ότι όταν κανείς δεν έχει μούτρα να πη ότι είναι με την αντίδραση, αλλά ούτε και το σθένος να πη ξάστερα ότι είναι ενάντια στην τρομοκρατία, τι μικρός άνθρωπος πρέπει να είναι αυτός – κι ακριβώς όταν συμβαίνει να είναι ο Παλαμάς – τι τιποτένιος !»

Ο Παλαμάς τον Ιούλιο του 1931 έγραψε στα Πολιτικά Φύλλα την γνώμη του για την Σοβιετική Ρωσία:
«Οι τόποι που κινούνται τα Σοβιέτ και οι τρόποι με τους οποίους πολιτεύονται, όσο κι αν ευρίσκομ’ έξω και ολόμακρα, μου είναι αντιπαθητικοί. Χορείες δυσκολοξεχώριστες μέσα στ’ ολόγοργο δαιμονισμένο πέρασμά τους από τα εκστατικά μάτια μου, τσαρισμοί και μπολσεβικισμοί. Σοβιετικές δημοκρατίες και τσαρικές απολυταρχίες μου είναι σχεδόν το ίδιο μ’ όλες τις τρανές των ίσως διαφορές εις τα καθέκαστα και τη Χριστιανική – να μια λέξη όλως διόλου αντισοβιετική – συμπάθεια που μου εμπνέει ο τραγικός εξαφανισμός της προσοβιετικής Ρωσίας από το θέατρο του κόσμου». Περ. Πολιτικά Φύλλα Ιούλιος 1931

Το 1936 ο Ελευθέριος Μιχόπουλος έγραψε ένα μυθιστόρημα με τίτλο Δυστυχώς επλανήθημεν και ζήτησε από τον Παλαμά να του γράψει την γνώμη του. Ο Παλαμάς διάβασε το χειρόγραφο και του απάντησε στις 27 Σεπτεμβρίου 1936: «είναι αδύνατο κανείς να μην εκτιμήση και να μη τιμήση με κάποιο θαυμασμό την επίμονη και την ακατάβλητη εργασία σας για την πατριωτική του ειλικρίνεια και την εθνικιστική του ενέργεια…»

Ο ήρωας του μυθιστορήματος είναι ένας μπολσεβίκος ονόματι Βασίλη Ντοροσέγκο. Ο Παλαμάς σχολιάζει: «..από τους πρωτοστάτες των απάτριδων μπολσεβίκων που κατέλαβαν, κυβερνούν και λυμαίνονται τη μεγάλη Ρωσσία».

Για το βιβλίο συνολικά κρίνει δίνοντας ανοιχτά και για το τι νιώθει για τον μπολσεβικισμό:

«Κυρίως έχει την ψυχική ευπάθεια και την ακαταμάχητη πεποίθησι του συγγραφέα που φέρνει την προσήλωσιν ως να είναι η αλήθεια, καθώς και την αντίδραση, την αντιπάθεια, το μίσος προς τις ιδέες, προς τα τεχνάσματα, την τυρανία και τα ανοσιουργήματα των μπολσεβίκων…Σαν ακούμε τη λέξη μπολσεβίκοι, κομμουνιστές, ταραζόμαστε και αντιπαθούμε, σε ότι βλέπομε, σε ότι ακούμε τριγύρω μας, σε ότι κινεί την απιστία, την κακοπιστία, την έχθρα, το μίσος.

Αυτό είναι η δύναμη εκείνου που μας περιβάλλει, εκείνο είναι η πραγματικότης, η αλήθεια, το αξίωμα, η κάθαρση της αστικής ψυχολογίας. Και η ψυχή που εσπείρατε στο μυθιστόρημά σας, και παρ’ όλη τη καλλιτεχνική του προβληματικότητα, είναι πλήρως και θρεμμένη από τους δόλους και από τα αίσχη του κομμουνισμού. Ώστε δυσκολότατα μπορεί να απιστούμε και ν’ αμφιβάλουμε προς τη πλησμονή, την ακρίβεια, προς την τέχνη και την αλήθεια των πληροφοριών σας, και να μην επισφραγίσουμε τα γραφόμενά σας κάτω από τις δύο λέξεις βία και σφαγή που είναι καθώς φαίνεται, όλη η πολιτική των μπολσεβίκων και που σφραγίζει και που εμπνέει και που γεμίζει το μυθιστόρημά σας.

Βία και σφαγή με εκεί ξετυλίγεται και η ζωή και η δράση και τα αισθήματα και τα φρονήματα του ήρωά σας. Είναι ο Βασίλη Ντοροσέγκο όσο και αν άλλαξε, όσο κι αν αναγκάστηκε να στραφή από τους αριστερούς προς τους δεξιούς, όσο κι αν μας ζωγραφίζετε πως άλλαξε κάποιος του έρωτας και πως έγινε με το παραπάνω ρομαντικός ποιητής, όσο κι αν ο πάππος του ο Μυρόνωφ ένας Άγιος άνθρωπος, ένας ευσεβής ιερέας, όσο κι αν η οικογένειά του, πατέρας, μητέρα, αδερφάδες είναι αγαθοί, τίμιοι και χρηστοί άνθρωποι, όσο κι αν μελλοθάνατος υποστηρίζει εύγλωτα και παραστατικά σ’ αυτούς που τον συλλαμβάνουν, τον υποπτεύονται για την κίνησή του προς τα δεξιά, τον συλλαμβάνουν, τον δικάζουν και τον καταδικάζουν σε θάνατο, όσο κι αν υποστηρίζει στο τέλος της ζωής του την οικογένεια, την γυναίκα, την μητέρα, και την θρησκεία, τη θεωρία, τη μεταρρύθμιση, όχι τη σφαγή και βία σε όλους ανεξαιρέτως τους αντιθέτους, σε όλη προ πάντων τη μπουρζουαζία, όσο κι αν θέλη να πεθάνη μ’ ανοικτά τα μάτια, κυτάζοντας τους δημίους του και με όλα τα ιδανικά που αποτελούν το κύρος και το κράτος μας.

Το Σύντροφοι επλανήθημεν που είναι περισσότερον εισαγγελική δημηγορία παρά λογοτεχνική ψυχανάλυσις είναι ίσως η πρώτη, επίμονη και αδιάλλαχτη, μυθιστορηματική εργασία που μας έρχεται για την αποκάλυψη της κρατικής αρχής ή της αναρχίας των μπολσεβίκων».

Στην ψυχολογική ανάλυση του κεντρικού προσώπου του μυθιστορήματος, ο Παλαμάς δίνει το μεγάλο χτύπημα:
«Πιστεύω πως δεν είναι άξιος ν’ αλλάξη, να μεταβληθή κρύβοντας την μάσκα του, σε συντηρητικό εθνικιστή σοσιαλιστή, να κλείση τα μάτια χριστιανικά προσευχόμενος…»

Όσο για το ποια ήταν η κύρια ιδεολογία του έργου του, είχε απαντήσει στον Ελεύθερο Λόγο στις 21 Ιουνίου του 1923: «Η Πατρίδα. Η φυλή. Η αντίληψη των καινούριων ιδεών (κομμουνισμός) ίσως δεν είναι τόσο κοντά σ’ εμέ. Σ’ εμέ το μεγάλο Ιδανικό είναι άλλο. Είναι η «Μεγάλη Ιδέα». Ναι. Καθαυτό η Μεγάλη Ιδέα. Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς. Επειδή είμαι τόσο πατριδολάτρης όλες οι κρίσιμες στιγμές του Έθνους μας έχουν αποτυπωθή στους στίχους μου».


 

“Βοσκοί, στη μάντρα της Πολιτείας οι λύκοι! Οι λύκοι! Στα όπλα, Ακρίτες! Μακριά και οι φαύλοι και οι περιττοί, καλαμαράδες

Ιδέα, Πίστη, Δράση
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 - 10:02


Δίνοντας έναν ορισμό για το τι είναι το άγχος θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το εξής: «Το άγχος είναι σωματική και ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από το αίσθημα διάχυτου φόβου, ο οποίος μπορεί να φτάσει από την ανησυχία έως τον πανικό, με οδυνηρά αισθήματα περίσφιξης του θώρακα και του λαιμού. Η λέξη προέρχεται από το ρήμα άγχω (=σφίγγω τον λαιμό, πνίγω).» Οφείλεται σε μια κατάσταση πραγματικού κινδύνου ή προκαλείται πολλές φορές και από φανταστικούς κινδύνους τους οποίους βιώνει το μυαλό ως πραγματικούς.

Το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στις δεκαετίες της ύπαρξης του, είτε ως μια ομάδα ατόμων που επικεντρώθηκαν στην ιδεολογική αναζήτηση είτε ως πραγματική πολιτική δράση προσπάθησε ως ζωντανός οργανισμός, αποτελούμενος από ζωντανά και ενεργά κύτταρα, να ξεπεράσει τον εαυτό του και να γίνει ως οντότητα αυτό που πραγματικά οφείλει να Είναι. Ένα Κίνημα που με Πίστη, σχέδιο και δράση, αλλά και έναν πραγματικά φωτισμένο Ηγέτη, Ιδρυτή και Αρχηγό να οδηγήσει την πατρίδα μας στη δημιουργία ενός πραγματικά Εθνικιστικού Κόμματος ώστε να ακολουθήσει την πορεία Κίνημα, Κόμμα, Εθνικό κράτος.

Ως ζωντανός πολιτικός οργανισμός λοιπόν η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και με ένα όνομα που δε μοιάζει με κανένα από τα διάφορα γελοία ακρωνύμια, αλλά και ένα μαγικό πανάρχαιο σύμβολο αποτέλεσε για πολλούς τον μύθο, οδηγώντας σε μια μεταφυσική ερμηνεία της πολιτικής. Πολλοί από τους Συναγωνιστές που είχαμε την τύχη να μαγευτούμε από τα γραπτά και την αντίληψη περί πολιτικής από τα εφηβικά μας χρόνια, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να πιστεύουμε πως η ιδέα μας και είναι και μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διακυβέρνησης δημιουργώντας μια Λαϊκή Κοινότητα με υποχρεώσεις πρωτίστως προς το κοινό καλό και έπειτα με δικαιώματα. Δυστυχώς κάποια από τα ζωντανά κύτταρα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στην προσπάθεια τους να αποβάλουν το άγχος του υποτιθέμενου θανάτου μιας ιδέας που είναι αθάνατη, πολλαπλασιάζονται μέσω τοξικών καταστάσεων, γκρίνιας, αλλά και εξωγενών παραγόντων καταλήγοντας σε νεοπλασίες τις οποίες κάθε τόσο ο οργανισμός οφείλει μέσω αποτοξινώσεων να ξεριζώνει ώστε να αυτό-θεραπεύεται.

Το Κίνημα μας αποτέλεσε λοιπόν τον κυριότερο εχθρό του πολιτικού συστήματος, εγχώριου και διεθνούς, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά πως οι ιδέες μας, εφόσον γίνουν πραγματικό κτήμα κάποιου, δεν μπορούν να πάψουν να υπάρχουν ούτε να ξεριζωθούν. Στην προσπάθεια διάλυσης λοιπόν της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και όχι γενικά των διαφόρων «πατριωτικών» ή ακροδεξιών-παραθρησκευτικών κινήσεων, χρησιμοποιεί όλα τα όπλα του ύπουλα.

Στοχεύοντας καθαρά στην πολυδιάσπαση προσβλέπει σε κατώτερα ένστικτα, είτε μέσω υλικών απολαβών, είτε στην καλλιέργεια της υπερβολικής ματαιοδοξίας μέσω της οποία κάποιοι, ακόμα και με πιθανές αγνές προθέσεις, δεν μπορούν να καταλάβουν την παγίδα που δεν είναι άλλη από την εκμετάλλευση, τον δόλο, τις ψεύτικες υποσχέσεις ώστε τελικά να ξεζουμίσουν το όποιο πολιτικό κεφάλαιο νομίζει ο καθένας πως έχει και να τον οδηγήσουν στη λήθη και την απαξίωση.

Στον πολιτικό πόλεμο, όπως και στον πραγματικό η τακτική αυτή δεν είναι άλλη από την περικύκλωση, τη δημιουργία πολλών και μικρών ανίσχυρων θυλάκων αντίστασης και τελικά τον αφανισμό λόγω του κατακερματισμού και της έλλειψης των απαιτούμενων δυνάμεων.

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έδειξε και συνεχίζει να δείχνει τον δρόμο, το πρόγραμμα και οι θέσεις του αντιγράφονται και αποτελούν τη μαγιά άλλων κινήσεων, οι οποίες όπως έχει αποδειχτεί θα έχουν την τύχη των προκατόχων. Οι Έλληνες ας καταλάβουν πως κριτήριο για την ψήφο τους δεν μπορεί να είναι στενά ατομικά οικονομικά κίνητρα, αλλά πρωτίστως η ύπαρξη τους στο μέλλον και η απαλλαγή τους από την προδοσία που συντελείται από τα κόμματα της παρακμής σε όλους τους τομείς.

Ας μας ακολουθήσουν λοιπόν και ας βοηθήσουν αυτοί γιατί εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε, αλλά θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε στην Ιδέα μας και να δρούμε όπως γνωρίζουμε ακόμα και αν μείνουμε ελάχιστοι, αλλά ζωντανοί. Άλλωστε η προσπάθεια μας πηγάζει από την Πίστη μας πως πρεσβεύουμε το σωστό και ο μόνος δρόμος είναι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ή το σπίτι μας, μακριά από την πολιτική όπως την έχουν καταντήσει, γιατί δεν θέλουμε να αποτελέσουμε τους χρήσιμους ηλίθιους του συστήματος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΚΟΣ
 

Δίνοντας έναν ορισμό για το τι είναι το άγχος θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το εξής: «Το άγχος είναι σωματική και

Τα γραπτά μένουν, τα γραπτά ομιλούν: Σύμμαχοι των Γερμανών το 1941 οι Μπολσεβίκοι
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 - 08:33

Γνωστή η συκοφαντία και η άδικη κατηγορία εναντίον μας ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έχει σχέση με τα εγκλήματα πολέμου κατά αμάχων, τα οποία έγιναν στην διάρκεια της γερμανικής εισβολής και κατοχής. Η προπαγάνδα της κόκκινης χούντας, η οποία επικρατεί εδώ και 46 χρόνια στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, έχει διαστρεβλώσει την Ιστορία και οι Έλληνες δεν γνωρίζουν ότι όταν εισβάλανε οι Γερμανοί στην Ελλάδα, η Σοβιετική Ένωση και οι ενταύθα υποτακτικοί της του ΚΚΕ, ήταν σύμμαχοι της Γερμανίας με το περίφημο σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ!
Λένε ακόμη ότι ο πόλεμος των Ελλήνων κατά των Ιταλών και Γερμανών ήταν ένας πόλεμος κατά του … φασισμού! Θα τους απαντήσουμε με τα λόγια αυτού του ίδιου του διοικητή των Βρετανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, του Στρατηγού Γουίλσον:
"Στρατηγός Wilson Διοικητής των εν Ελλάδι Βρετανικών δυνάμεων:"Η θέσις μας εις την Ελλάδα ήταν τω όντι παράδοξος. Αγωνιζόμεθα εναντίον του ολοκληρωτισμού, ενισχύοντες μίαν φασιστικήν κυβέρνησιν εναντίον μίας άλλης".

ΓΕΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΗΡΙΚΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ με πλήθος κειμένων της έχει δηλώσει ότι εάν ζούσαμε τότε θα πολεμούσαμε τους Γερμανούς εισβολείς, γιατί αυτό επιβάλλει αυτή η ίδια η Ιδεολογία μας. Αυτοί όμως επιμένουν στην πολιτική της “λάσπης”. Ενώ όμως η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ διαθέτει έναν τεράστιο όγκο κειμένων από περισσότερες από χίλιες εκδόσεις αυτής της εφημερίδος, δεν έχουν βρει ούτε μία πρόταση στην οποία να γράφουμε υπέρ της Ιταλικής και Γερμανικής εισβολής! Εις ό,τι αφορά δε τα εγκλήματα πολέμου, υπάρχουν κείμενά μας τα οποία ξεκάθαρα τα καταδικάζουν.

Όσο γι’ αυτά που λέγουν το πόσο γελοία και αστήρικτα είναι αυτά από πλευράς ιδεολογικής, προκύπτει και από το παρακάτω χρονογράφημα του Σπύρου Μελά στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», λίγες μόνον ημέρες μετά την κατάληψη των Αθηνών από τις γερμανικές δυνάμεις:
ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ": "Η γραμμή" (8 Μαΐου 1941): "Οι Έλληνες είμαστε λαός περίεργος. Είχαμε κράτος ολοκληρωτικό και πολεμούσαμε με την σημαία των Δημοκρατιών… Τέτοιου είδους αντίφασις μετάγινε ποτέ στην πολιτική ιστορία;… Φανταζόμουνα για μια στιγμή νίκη της σημαίας με την οποία πολεμούσαμε. Και γελούσα μέχρι δακρύων. Τι θα εσήμαινε η νίκη αυτή;… Πολιτική αυτοκτονία του νικητού. Τι θα γινότανε την επαύριον το ολοκληρωτικό καθεστώς μας; Στάχτη και καπνός. Αι αντιφάσεις όμως τελειώνουν εδώ; Τι γυρεύουν σήμερα μερικοί, ελάχιστοι ευτυχώς πια; Νοσταλγούν μετά την νίκη του ολοκληρωτικού καθεστώτος, την φιλελεύθερη οικονομία και την φιλελεύθερη φλυαρία των πλουτοκρατικών Δημοκρατιών. Ορίστε να συνεννοηθήτε…"

ΠΟΙΟΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ

Κείμενα με καθαρά ιδεολογικό περιεχόμενο, τα οποία γράφτηκαν πριν από 30 και πλέον χρόνια χρησιμοποιούνται με τρόπο παραπειστικό, προκειμένου να κτίσουν μια βρώμικη προπαγάνδα εναντίον μας.

Αλήθεια, τι έχουν να πουν οι μπολσεβίκοι και οι συνοδοιπόροι τους για το γεγονός ότι ο ίδιος ο Λένιν υπήρξε ο νεκροθάφτης του Ελληνισμού στην Μικρά Ασία και τον Πόντο, ενισχύοντας με κάθε τρόπο τον αρχισφαγέα Κεμάλ; Πράγμα μάλιστα το οποίο ουδέποτε αρνήθηκαν, αφού έγραψαν και στον “Ριζοσπάστη” πολλά χρόνια αργότερα ότι επιδίωξαν την Μικρασιατική καταστροφή. Εάν εμείς, λοιπόν, είμαστε … συνένοχοι(!) των Ιταλών και των Γερμανών σύμφωνα με την βλακώδη επιχειρηματολογία τους, τότε και αυτοί είναι συνένοχοι με τον Κεμάλ. Είναι απόλυτα συνένοχοι με τον “πατερούλη” τους Στάλιν, ο οποίος εξόντωσε περισσότερους από 50.000 υπερήφανους Έλληνες του Πόντου στα κόκκινα στρατόπεδα του θανάτου της Σιβηρίας.

Αγνοούν το γεγονός, το ιστορικά αναμφισβήτητο γεγονός ότι την Ελλάδα το 1940 δεν κυβερνούσε μία κομμουνιστική ή κοινοβουλευτική κυβέρνηση, αλλά ένα καθεστώς, το οποίο αυτοί χαρακτηρίζουν “φασιστικό”. Αγνοούν ότι εθνικός κυβερνήτης της χώρας ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος στο ημερολόγιό του έχει γράψει:

"Οι Άγγλοι θέλουν να καταστρέψουν, λένε, το ναζισμό. Αλλά με αυτό κατά βάθος εννοούνε τον αντικοινοβουλευτισμό. Θέλουν λοιπόν να επιβάλλουν παντού το παλαιωμένο λιμπεραλιστικό πολίτευμα. Ώστε περπατούνε με το κεφάλι προς τα πίσω"

ΚΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ-ΜΟΛΟΤΩΦ

Ας επανέλθουμε όμως στην βρώμικη προπαγάνδα τόσο του ΚΚΕ όσο και των νεομπολσεβίκων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των νεοφιλελεύθερων συνοδοιπόρων τους λεγόμενο “αντιφασιστικό” αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Προπαγάνδα σύμφωνα με την οποία φταίει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ για τα Καλάβρυτα, την Κάνδανο, το Δίστομο και τον Χορτιάτη!
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ τότε δεν υπήρχε, υπήρχαν όμως οι “φασίστες” της 4ης Αυγούστου, που κυβερνούσαν και είναι αυτοί που πρώτοι απ’ όλους πολέμησαν τους εισβολείς. Και όσο για το ΚΚΕ μιλούν τα ίδια τα κείμενά τους από τα οποία σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

Από το βιβλίο «40 χρόνια του ΚΚΕ»: “… Ό κίνδυνος που μας απειλεί σήμερα άμεσα είναι ή μεταφορά του πολέμου στα ελληνικά εδάφη. Και τον κίνδυνο αυτόν τον προκαλεί ή ίδια ή κυβέρνηση, ή ματοβαμμένη βασιλομεταξικη δικτατορία … Όχι μονάχα δεν παίρνει ή δικτατορία κανένα μέτρο για να ασφαλίσει την ειρήνη του λάου μας, μα με τους τυχοδιωκτισμούς της προκαλεί την Ιταλική εισβολή …”

Τρίτη επιστολή Zαχαριάδη(15 Ιανουαρίου 1941): «Ο Μεταξάς από την πρώτη στιγμή έκανε πόλεμο φασιστικό-καταχτητικό... Το αίμα των φαντάρων μας χύνεται άδικα …. Οι λαοί και φαντάροι Ελλάδας και Ιταλίας δεν είναι εχθροί μα αδέλφια και η συναδέλφωσή τους στο μέτωπο θα σταματήσει τον πόλεμο ...».

14 Απριλίου 1941: «Καλούμε όλο το λαό να σκεφτεί πόσο διαφορετική θα 'ταν η θέση του, αν η επιστράτευση της 28ης Οχτώβρη 1940 μετατρεπόταν σε λαϊκό ξεσήκωμα … Να σκεφτεί ακόμα πως αν το σωτήριο αυτό ξεσήκωμα δεν έγινε, αιτία είναι η πλάνη του λαού πως ο πόλεμος ήταν δίκαιος». (πηγή: «Το ΚΚΕ από το 1918 έως το 1931», τόμος Α΄, έκδοση Κ.Ε. του ΚΚΕ, Αθήνα 1947, σελ. 518).

Τα γραπτά μένουν, τα γραπτά ομιλούν … Και γι’ αυτό θα έπρεπε οι μπολσεβίκοι και οι συνοδοιπόροι τους να σιωπούν, γιατί οι μόνοι που δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε από την Αλήθεια είμαστε εμείς οι Χρυσαυγίτες, είναι οι Έλληνες Εθνικιστές, οι οποίοι πολέμησαν τους εισβολείς, όταν αυτοί ήταν ακόμη υποτακτικοί του Στάλιν, ο οποίος ήταν σύμμαχος με την Γερμανία.

Ν.Γ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Γνωστή η συκοφαντία και η άδικη κατηγορία εναντίον μας ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έχει σχέση με τα εγκλήματα πολέμου κατά

Η “Νέα Τουρκία” του Ερντογάν
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 - 00:16


Οι ρίζες της «Νέας Τουρκίας» που ευαγγελίζεται ο Ερντογάν μπορούν να εντοπιστούν στις δεκαετίες που προηγήθηκαν της ίδρυσης το 1923 της μεταοθωμανικής Τουρκικής Δημοκρατίας.

Οι εθνικιστές Νεότουρκοι που κυβέρνησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τα τελευταία χρόνια αυτής, έχουν επεκτείνει τα πλοκάμια τους στο παρόν και ο ισλαμιστής Ερντογάν έχει κάνει μια φαουστική συμφωνία με τις ενσαρκώσεις τους για να μπορέσει να διατηρηθεί στην εξουσία.

Από το στρατιωτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 και μετά ο Ερντογάν αναδείχθηκε ως ο αδιαμφισβήτητος ισχυρός ηγέτης της χώρας του, ενώ έκτοτε ο ολισθηρός δρόμος του προς την αυταρχικότητα συνεχίζεται αμείωτος μέχρι των ημερών μας. Εν τούτοις η αναγνώριση των ιδεολογικών περιγραμμάτων αυτού του αυταρχισμού αποτελεί πρόκληση για όσους θέλουν να εντρυφήσουν στην γεωπολιτική της μεταοθωμανικής Τουρκίας και να κατανοήσουν το τουρκικό καθεστώς. Οι χαρακτηρισμοί για την «Νέα Τουρκία» του Ερντογάν ποικίλλουν ευρέως, οι αριστεροί και μαρξιστές δεν διστάζουν να περιγράψουν το καθεστώς ως «φασιστικό», ισχυριζόμενοι ότι το τουρκικό καθεστώς εμφανίζει πολλές ομοιότητες με εκείνες της δεκαετίας του 1930 στην Γερμανία και Ιταλία. Άλλοι υποστηρίζουν ότι το τουρκικό καθεστώς είναι αυταρχικό στο περιθώριο του ολοκληρωτισμού, ενώ αρκετοί είναι της άποψης ότι η Τουρκία βρίσκεται σε ένα στάδιο ριζικής μεταστροφής από τον πλουραλισμό στον ισλαμικό λαϊκισμό.

Η Τουρκία ως χώρα διεπαφής μεταξύ της Δύσης και του Ισλάμ φαίνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεταστοιχείωσης. Τις τελευταίες δεκαετίες η Τουρκία προσπαθούσε να αποδείξει ότι ήταν ένα αναδυόμενο αστέρι στην Μέση Ανατολή, ένα πρότυπο μουσουλμανικό κράτος που συνδύαζε την θρησκεία και τον κοσμικό χαρακτήρα, τον πολιτικό πλουραλισμό και την ανοιχτή κοινωνία. Σήμερα αντιμετωπίζει μια πλήρη κατάρρευση των θεσμών με τον τουρκικό λαό να οδηγείται σε ριζοσπαστικές αλλαγές και να μετατρέπεται σε μια κοινωνία που διέπεται από τον ισλαμικό λαϊκισμό.

Κατά την άποψη μας το τουρκικό πολιτικό καθεστώς χαρακτηρίζεται συνολικά από μια μορφή αυταρχισμού, όμως αυτός ο αυταρχισμός έχει τις ρίζες του στον Κεμάλ Ατατούρκ και συνεχίζεται προς τον Ερντογάν. Οι ρίζες της «Νέας Τουρκίας» του Ερντογάν μπορούν να βρεθούν στις δεκαετίες που προηγήθηκαν της ίδρυσης του τουρκικού κράτους το 1923. Οι λεγόμενοι Νεότουρκοι που ουσιαστικά κυβέρνησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τα τελευταία χρόνια της, έχουν σαφέστατα επεκτείνει τα πλοκάμια τους στην «Νέα Τουρκία» του Ερντογάν. Με τις μετενσαρκώσεις των Νεότουρκων κυβερνά και συνεργάζεται ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, ρίχνοντας βαριά την σκιά του στο πολιτικό και στρατιωτικό γίγνεσθαι της χώρας του.

Όμως τι ακριβώς είναι η «Νέα Τουρκία»; Ο Ερντογάν και οι υποστηρικτές του χρησιμοποιούν αυτό τον όρο ως αντίθεση για αυτό που θεωρούν ελιτιστικό, φιλοδυτικό καθεστώς, ως συντομογραφία για την αναγέννηση ενός έθνους υπό το αυστηρό βλέμμα του Ερντογάν. Η Νέα Τουρκία είναι ταυτόχρονα ένα σχέδιο επέκτασης του παγκόσμιου ρόλου της στον 21ο αιώνα, σε αυτό το σχέδιο συμπεριλαμβάνεται και η λεγόμενη «γαλάζια πατρίδα», δηλαδή οι εδαφικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας. Αυτό το σχέδιο έχει τα χαρακτηριστικά μιας αυτόνομης δύναμης με προσανατολισμό προς το στρατόπεδο της Ευρασίας και απομάκρυνσης από τον ευρωατλαντισμό.

Η σημερινή ηγεσία της Τουρκίας ελπίζει να σφυρηλατήσει μια πανίσχυρη δύναμη στην περιφέρεια της Ευρασίας, ένα έργο που υποστηρίζεται ακουσίως από την παρακμή της αυτοαποκαλούμενης Δύσης. Οι φόβοι της Τουρκίας από την παρακμή της Δύσης και οι γεωπολιτικές της φιλοδοξίες συγκλίνουν σε ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι τα συμφέροντα της Τουρκίας εξυπηρετούνται καλύτερα μέσω μιας διαδικασίας αλλαγής γεωπολιτικού προσανατολισμού, μια αλλαγή που είναι συγκερασμένη με την αυτοσυνείδητη προσπάθεια διαφοροποίησης της από την ευρωατλαντική Δύση.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτής της «νέας πορείας» είναι η λατρεία του κράτους, η αειθαλής υποψία ξένων εχθρών και η έμφαση στον κεντρικό ρόλο ενός ισχυρού ηγέτη ως αναγκαιότητα για την επιβίωση του κράτους. Ο Ερντογάν δεν είναι αποκλειστικά ισλαμιστής, Οθωμανός ή εθνικιστής. Είναι ένα μίγμα όλων αυτών, με κύριο συστατικό αυτό του ισλαμιστή. Χρησιμοποιεί τον οθωμανισμό για να θυμίζει συνεχώς στον τουρκικό λαό το ένδοξο παρελθόν και τον εθνικισμό για να έχει την υποστήριξη των παρακρατικών-παραστρατιωτικών ομάδων του κόμματος των Γκρίζων Λύκων του Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Το ιδεολογικό περίγραμμα της Νέας Τουρκίας και του νέου προσανατολισμού της το έθεσε στις αρχές του αιώνα ο Αχμέτ Νταβούτογλου στο βιβλίο του «Στρατηγικό Βάθος» (Stratejik Derinlik). O πρώην Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Τουρκία για να εκπληρώσει το ιστορικό της πεπρωμένο και να αναδυθεί ως παγκόσμια δύναμη, θα πρέπει να συμπληρώσει τον δυτικό της προσανατολισμό με βαθύτερη συμμετοχή στα Βαλκάνια, στην Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία. Η προσέγγιση του παραμένει κατευθυντήρια γραμμή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής με κάποιες τροποποιήσεις στο αρχικό σχέδιο. Η Τουρκία δεν φαίνεται πλέον διατεθειμένη να συνάψει σχέσεις καλής γειτονίας με διατλαντικούς θεσμούς ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μετεξέλιξη του Ψυχρού Πολέμου δεν λειτουργεί πλέον για την Τουρκία.

Δικαίως πολλοί αναρωτιούνται: Πόσο ικανή είναι η Τουρκία να ασκήσει επιρροή πέρα από τα σύνορα της; Πόσο μακριά μπορεί να πάει η Τουρκία αλλάζοντας γεωπολιτικό προσανατολισμό; Η επικρατούσα άποψη στο πολιτικό κατεστημένο της Άγκυρας είναι ότι οι εξωτερικές δεσμεύσεις και το στρατιωτικό αποτύπωμα στην Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή και αλλού αποτελεί αναγκαιότητα και μέρος του πεπρωμένου της, όχι όμως ευθύνη. Η νομενκλατούρα της Άγκυρας πιστεύει ότι σε μισό αιώνα η Τουρκία θα αναδειχθεί ως μια από τις ισχυρότερες δυνάμεις του κόσμου με πολλά επιτεύγματα. Στα πολλά επιτεύγματα, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του Ερντογάν, θα συμπεριλαμβάνονται αυτά στην Ανατολική Μεσόγειο, εννοώντας σαφώς την Κύπρο και την Ελλάδα.

Η εμπιστοσύνη της Άγκυρας στην «νέα πορεία» εκδηλώνεται με την αυτάρκεια στους εξοπλισμούς και το στρατιωτικό της αποτύπωμα σε περιφερειακές συγκρούσεις. Βάσεις στο Κατάρ και στην Σομαλία, ανάπτυξη στρατευμάτων στην Συρία, παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού στους συμμάχους στην Λιβύη, στρατιωτική εκπαίδευση σουνιτών πολιτοφυλάκων στο Σουδάν, όλα αυτά υπογραμμίζουν τον στόχο της Τουρκίας να μειώσει την εξάρτηση της από το ΝΑΤΟ και την Δύση τόσο στρατιωτικά, όσο και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Νέα Τουρκία θα αμφισβητηθεί από ζητήματα ικανότητας και το έντονο χάσμα από μεταξύ των φιλοδοξιών της και της πραγματικής προσέγγισης. Ωστόσο, τα ισχυρά ιδεολογικά θεμέλια της Νέας Τουρκίας και οι ιστορικές εμπειρίες της χώρας υποδηλώνουν ότι η νέα πορεία της θα ξεπεράσει την περίοδο του Ερντογάν. Η μετα-Ερντογάν Τουρκία θα δυσκολευτεί να γίνει ξανά μέλος του δυτικού «συλλόγου». Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Δύση θα είναι συναλλακτικές και συγκρουσιακές, με την Ρωσία περισσότερο συνεργατικές και ανταποδοτικές. Η Νέα Τουρκία αλλάζει τις παραμέτρους στις σχέσεις της, παράμετροι που θα επηρεάσουν βαθύτατα την Ελλάδα.

Γ. ΛΙΝΑΡΔΗΣ

 

Οι ρίζες της «Νέας Τουρκίας» που ευαγγελίζεται ο Ερντογάν μπορούν να εντοπιστούν στις δεκαετίες που προηγήθηκαν της ίδρυσης το 1923

Αέρα!
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 22:45


Ας ξεκαθαρίσουμε πως, κανείς άνθρωπος δεν πρέπει να υποφέρει και να βασανίζεται στα χέρια των Σωμάτων Ασφαλείας. Η αστυνομία πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών, στα πλαίσια των νόμων.

Αυτή η αυτονόητη και σαφής δέσμευση όμως, όλων ημών που τιμούμε την δικαιοσύνη, δεν είναι κοινός τόπος.

Οι απανταχού αριστεριστές όλων των αποχρώσεων, από φιλελεύθερους, αντι-νατιβιστές μέχρι αναρχοαριστερούς τραμπούκους, καθόλου δεν έχουν τέτοιες απόψεις.

Η περίπτωση του μαύρου που πέθανε στα χέρια αστυνομικού στις ΗΠΑ, έσπρωξε το καπάκι του αριστερού βόθρου και η ευωδία των κοπράνων της πολιτικής ορθότητος απλώθηκε ξανά στον αέρα.

Στις ΗΠΑ, κάθε πικραμένος, κάθε παράνομος, κάθε περιθωριακός, βρήκε την ευκαιρία να κλέψει, να δείρει, να τραμπουκίσει, να εκφοβίσει και να παραπλανήσει για μια ακόμη φορά, την κοινή γνώμη.

Και φυσικά στην Ελλάδα, αυτή την Ελλάδα του σήμερα, μιας θλιβερής υπό-διανόησης τυφλωμένης από το δεξιό μάτι και κωφής από το δεξιό αυτί, αυτής της μονόπλευρης στρατευμένης υπο-διανόησης των ημερών μας, εμφανίστηκαν οι γνωστοί και γνωστές αναλυτές και αναλύτριες να ξεσπαθώσουν για τα δικαιώματα ενός (πάλι) κακοποιού, ενός μαύρου άνδρα, που είχε την ατυχία να υποστεί την αστυνομική κατάχρηση εξουσίας.

Που είναι άραγε όλοι αυτοί οι «κοινωνικά ευαίσθητοι άνθρωποι» αυτοί οι «αυτόκλητοι» προστάτες δικαιωμάτων, φυλών και φύλων, όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα στην Ελλάδα και σε Έλληνες;

Τι ιμάτια έσχισαν για τον δολοφονικό ξυλοδαρμό του Τάσου Ισαάκ; Τι μελάνη κατανάλωσαν να υπερασπιστούν την μνήμη του Σολωμού Σολωμού;

Που ήταν κρυμμένοι όταν δολοφονήθηκε ο Μανώλης Καντάρης; Όταν βιάσθηκε και κακοποιήθηκε η Μυρτώ; Όταν δολοφονήθηκε ο Αθανάσιος Λαζανάς αλλά και τόσοι ακόμη ανυπεράσπιστοι Έλληνες;

Ποια ευαισθησία έδειξαν στην δολοφονία Κατσίφα;

Που είναι και που ήταν η «ιερή» αγανάκτησή τους όταν δολοφονούνταν δύο εντελώς αθώοι νέοι άνδρες, οι Φουντούλης και Καπελώνης, για πολιτικό εκφοβισμό;

Πουθενά. Σε αυτές τις περιπτώσεις τυφλώνονται και κωφεύουν και από την αριστερή πλευρά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν βλέπουν ανθρώπινα δικαιώματα, δεν βλέπουν ανάγκη για δικαιοσύνη και προστασία των πολιτών.

Και από κοντά και η πολιτεία και τα φερέφωνά της, τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης.

Τα ΜΜΕ που κατά παράβαση του λειτουργήματός τους, δεν καταγράφουν τα γεγονότα, δεν εκφέρουν αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά χτίζουν την εικόνα που παραγγέλνει το βαθύ σύστημα, παραπλανώντας την κοινή γνώμη.

Να σας θυμίσω ότι, όταν οι «εξεγερμένοι» πυρπολούσαν ανθρώπους στο Χονγκ Κονγκ και αποκεφάλιζαν ανθρώπους στην Συρία, η κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα ΜΜΕ τους αποκαλούσαν «διαδηλωτές της δημοκρατίας»!

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω» υποτίθεται πως έλεγε ο κρατούμενος στον αστυνομικό στις ΗΠΑ και τα λόγια αυτά τα έκαναν σύνθημα και το αναπαράγουν και στην Ελλάδα.

Οι Έλληνες πάντως, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Μας πνίγει ο ανθελληνισμός, η πολιτική σκοπιμότητα, η πολιτική ανικανότητα, η υποβάθμιση του κράτους, η υποτέλεια, η πολιτική ορθότητα, η δίωξη της θρησκείας μας, η εισβολή, η τοκογλυφία και το ψέμα.

Και οι Έλληνες όταν δεν μπορούν να αναπνεύσουν φωνάζουν: ΑΕΡΑ!

Μυρμιδόνας
 

Ας ξεκαθαρίσουμε πως, κανείς άνθρωπος δεν πρέπει να υποφέρει και να βασανίζεται στα χέρια των Σωμάτων Ασφαλείας. Η αστυνομία πρέπει

Οι μύθοι της Αριστεράς και ο “ηρωισμός” των κομμουνιστών Γλέζου και Σάντα
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 21:26

Μας… ζαλίζουν κάθε χρόνο τέτοιες μέρες τα αριστερά –κι όχι μόνον- ΜΜΕ, με το «πώς οι Μανώλης Γλέζος και Λάκης Σάντας κατέβασαν τη σημαία των ναζί από την Ακρόπολη τη νύχτα της 30ης προς 31η Μαΐου 1941», «πώς είχαν εκτελέσει το παράτολμο σχέδιό τους, ταπεινώνοντας το Γ’ Ράιχ», και τα λοιπά ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!

Γιατί παραμύθια; Κατ’ αρχάς, ιδού μια περιγραφή του «ηρωισμού»:

«Ώρα 9:30 το βράδυ. Η μικρή φρουρά της Ακρόπολης βρίσκεται στα Προπύλαια. Ο Γλέζος και ο Σάντας πηδούν τα σύρματα, σέρνονται ως τη σπηλιά του Πανδρόσειου Άντρου και χρησιμοποιούν τις σκαλωσιές των αρχαιολόγων προκειμένου να ανεβούν.

Προχωρούν προς τον ιστό της σημαίας και για καλή τους τύχη εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας φρουρός που θα μπορούσε να τους ανακαλύψει. Με γρήγορες κινήσεις κατεβάζουν το σύμβολο του Γ’ Ράιχ το οποίο μάλιστα ήταν τεραστίων διαστάσεων.

Διπλώνουν τη σημαία και ακολουθούν την ίδια διαδρομή...

Διαβάστε περισσότερα στο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ.ΝΕΤ

Μας… ζαλίζουν κάθε χρόνο τέτοιες μέρες τα αριστερά –κι όχι μόνον- ΜΜΕ, με το «πώς οι Μανώλης Γλέζος και Λάκης

Μαλακάσα: Η Χρυσή Αυγή πάντα στο πλευρό των Ελλήνων που αντιστέκονται!
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 20:05

Κλιμάκιο της Χρυσής Αυγής πλαισιωμένο από τους πρώην βουλευτές Πολύβιο Ζησιμόπουλο, Απόστρατο Συνταγματάρχη των Δυνάμεων Καταδρομών και την Ελένη Ζαρούλια, βρέθηκε σήμερα 31 Μαΐου 2020, το μεσημέρι στην Μαλακάσα, στο πλευρό των κατοίκων, οι οποίοι διαδήλωσαν την αντίθεσή τους για τα δύο χοτ σποτ της περιοχής.

Οι κάτοικοι δέχθηκαν με θέρμη τους Συναγωνιστές και αντάλλαξαν απόψεις επί του επίμαχου θέματος. 

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή της στους κατοίκους της Μαλακάσας, ενώ ξεκαθάρισε ότι κάποιοι από αυτούς που τώρα δήθεν τους “συμπαραστέκονται”, είναι οι ίδιοι που στηρίζουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που εφαρμόζει αυτή την αντεθνική πολιτική, ενώ έντονες είναι οι φήμες για σκοτεινές διαδρομές μεγάλων ποσών χρημάτων σε τοπικούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει απόλυτα με την δημιουργία χοτ σποτ στην περιοχή. Δυστυχώς, οι συμπατριώτες μας παρασύρθηκαν από τα ψέματα της κυβέρνησης και τους ψήφισαν για να εφαρμόσουν τις υποσχέσεις τους, που όμως ποτέ δεν κράτησαν. 

Η κατάσταση της περιοχής είναι παραπάνω από τραγική εάν αναλογιστεί κανείς ότι οι μόνιμοι κάτοικοι είναι μόλις 530 και στα χοτ σποτ έχουν φέρει στο μεν ένα 1.500 λαθρομετανάστες και στο άλλο 2.500, σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέξαμε.

Στην συνέχεια οι κάτοικοι, θέλησαν να κλείσουν την Εθνική οδό σε ένδειξη διαμαρτυρίας και εντελώς αναίτια Αστυνομικές Δυνάμεις, εκτελώντας εντολές της πολιτικής ηγεσίας, δηλαδή της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, άρχισαν να κτυπούν τους κατοίκους, να τους ρίχνουν χημικά και να προχωρούν σε συλλήψεις. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν τα καρκινογόνα χημικά και τα κτυπήματα με γκλομπς, ήταν και γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι! 

Βλέπετε είναι Έλληνες γηγενείς, δεν είναι λαθρομετανάστες,. Ως γνωστόν στο παρελθόν την Εθνική Οδό είχαν κλείσει λαθρομετανάστες, που όμως δεν δέχθηκαν ανάλογη επίθεση. 

Συμπατριώτες, ξυπνήστε όσο είναι ακόμη καιρός! Γινόμαστε μειοψηφία μέσα στην ίδια μας την Πατρίδα! 

Κλιμάκιο της Χρυσής Αυγής πλαισιωμένο από τους πρώην βουλευτές Πολύβιο Ζησιμόπουλο, Απόστρατο Συνταγματάρχη των Δυνάμεων Καταδρομών και την Ελένη Ζαρούλια,

Κράτος εναντίον Έθνους: Χημικά και ξύλο από τα ΜΑΤ κατά Ελλήνων που διαμαρτύρονται για τις «δομές προσφύγων» στην Μαλακάσα
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 19:13

Η Χρυσή Αυγή ήταν εκεί! Αναλυτική παρουσίαση σε λίγη ώρα

Δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά που το Κράτος στρέφεται εναντίον του Έθνους – Η σύγκρουση αυτή έχει γίνει... συνήθεια στα χρόνια του εθνομηδενισμού καθώς το κράτος των δήθεν «αντιρατσιστών», θέλει πάση θυσία να αντικαταστήσει τους Έλληνες με αλλοδαπούς για να φτιάξει μια νέα «Ελλάδα»…

Σε αντίθεση με τις πορείες των λαθρομεταναστών, στις οποίες δεν τολμάει ούτε να πλησιάσει η αστυνομία, βαράνε τους Έλληνες στο ψαχνό και τους αντιμετωπίζουν σαν ΕΧΘΡΟΥΣ.

Πολίτες αλλά και αστυνομικοί τραυματίστηκαν και έξι Έλληνες προσήχθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν το μεσημέρι, στην περιοχή της Μαλακάσας, όταν κάτοικοι απέκλεισαν την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας διαμαρτυρόμενοι για τη δομή φιλοξενίας «προσφύγων» στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αρχικά κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στον παράδρομο της εθνικής οδού και κατευθύνθηκαν προς τη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας. Αστυνομικές δυνάμεις που ήταν στο σημείο τους εμπόδισαν να φτάσουν στη δομή και οι κάτοικοι επέστρεψαν στην εθνική οδό και την απέκλεισαν για λίγη ώρα. Στη συνέχεια η αστυνομία έκανε χρήση χημικών, προκειμένου να τους απομακρύνουν από την εθνική οδό.

Όπως μαρτυρούν οι εικόνες, ανάμεσα στους πολίτες υπήρξαν πολλές γυναίκες που έπνιξαν τα ΜΑΤ με χημικά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαράει στο ψαχνό όσους αντιστέκονται στον αφελληνισμό της Πατρίδας μας και στο σχέδιο αντικατάστασης πληθυσμού.

Τα Hotspot είναι απλά η αρχή. Στην συνέχεια, θα δώσουν δικαίωμα πολιτογράφησης σε δεκάδες χιλιάδες αλλοδαπούς για να αλλοιωθεί με τον τρόπο αυτό το Έθνος μας και να έχουν δικαίωμα ψήφου χιλιάδες Ασιάτες και Αφρικανοί και να αποφασίζουν για το μέλλον αυτού του τόπου!

Η Χρυσή Αυγή ήταν εκεί! Αναλυτική παρουσίαση σε λίγη ώρα Δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά

Η Χρυσή Αυγή Τίμησε και στον Μυστρά τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο - Κατάθεση στεφάνου από τον Ν.Γ. Μιχαλολιάκο
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 18:02

Συναγωνιστές από την Πελοπόννησο έδωσαν το παρόν στο πλευρό του Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής, στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στον Μυστρά για τον τελευταίο Αυτοκράτορα των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από τον πατέρα Λάζαρο. Ακολούθως ο υπεύθυνος από την Τοπική οργάνωση Σπάρτης, αναφέρθηκε στα γεγονότα της εποχής αλλά και στη ζωή του Αυτοκράτορα. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με έναν σύντομο χαιρετισμό από τον επικεφαλής της Ελληνικής Αυγής για την Πελοπόννησο Τζεμπετζή Δημήτρη.  

Την εκδήλωση έκλεισε ο Αρχηγός του κινήματος Ν. Μιχαλολιάκος που αναφέρθηκε στη διαχρονικότητα της θυσίας του Αυτοκράτορα και στους αγώνες των Ελλήνων απέναντι στους εχθρούς του έθνους. Μίλησε για κερκόπορτες που αφήνουν ανοικτές οι προδότες και τόνισε ότι το καθήκον των Χρυσαυγιτών είναι να τις φυλάνε πάντα. Εμείς οι Χρυσαυγίτες είμαστε η τελευταία γραμμή άμυνας, όπως τόνισε ο Αρχηγός και  θα μείνουμε όρθιοι και ενωμένοι μέχρι την τελική ΝΙΚΗ.

Στην εκδήλωση ακόμα παραβρέθηκαν, ο υπεύθυνος Αργολίδος Συναγωνιστής Ουλης Αντρέας, ο  υπεύθυνος από την Τοπική Μάνης Μπουτεράκος Βασίλης, ο υπεύθυνος Αχαΐας Αλικανιώτης Διονύσιος και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Γιαννόγκωνας Μιχαήλ.

 

Συναγωνιστές από την Πελοπόννησο έδωσαν το παρόν στο πλευρό του Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής, στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στον

Επικό βίντεο: Αναρχικοί στις ΗΠΑ ζητάνε από τον Σόρος τα λεφτά που τους χρωστάει!
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 16:14

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Russia Today, η δεξιά μελαμψή πολιτική ακτιβίστρια, Candace Owens, ξεκίνησε αντιπαράθεση με το Ίδρυμα «Open Society» του Τζορτζ Σόρος, κατηγορώντας πως ο παγκοσμιοποιητής χρηματοδότησε ΜΚΟ για να αναζωπυρώσουν την εξέγερση στην Μινεάπολη, με αφορμή τον θάνατο του Αφροαμερικανού Floyd.

H Owens ισχυρίζεται πως οι φωτιές και οι λεηλασίες στην Μινεάπολη έλαβαν χώρα από ακτιβιστές, οι οποίοι συνδέονται με τον Σόρος, μετά από την αποκάλυψη του Διοικητή της Αστυνομίας, Medaria Arradondo, πως η εγκληματική δραστηριότητα οφείλεται σε άτομα που δεν μένουν στην πόλη.

«Να μαντέψω; Όπως έκανε με τους αριστεριστές, ο Δημοκράτης Τζορτζ Σόρος πληρώνει αυτούς τους κακοποιούς. Χρηματοδοτεί το χάος μέσω του ιδρύματός ‘Open Society’», έγραψε η ακτιβίστρια στο Twitter.

Η ακτιβίστρια δεν μένει εκεί! Δημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο, με το οποίο θέλει να καταρρίψει κάθε αμφιβολία! Σε αυτό οι αναρχοαριστεροί κουκουλοφόροι διαδηλώνουν και ζητούν από τον Σόρος να τους πληρώσει αυτά που τους χρωστάει. Φωνάζουν: «Τζορτζ Σόρος που είναι τα λεφτά μας»;

[ΠΗΓΗ: TRIKLOPODIA.GR]

Όπως αναφέρει δημοσίευμα τουRussiaToday, η δεξιά μελαμψή πολιτική ακτιβίστρια,CandaceOwens, ξεκίνησε αντιπαράθεση με το Ίδρυμα «OpenSociety» του Τζορτζ Σόρος, κατηγορώντας πως

Η κ. Παπαρήγα, η Χρυσή Αυγή και οι γραβάτες… Άρθρο Ν. Γ. Μιχαλολιάκου
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 14:44

Όταν κάποιοι προσπαθούν να δρέψουν τους καρπούς της βρώμικης προπαγάνδας εναντίον μου από ΝΔ και “πατριώτες”

Ο καθηγητής κ. Κιτσίκης, είχε γράψει σε περασμένα χρόνια σε ένα κείμενό του ότι ο Παπαδόπουλος έχασε την εξουσία γιατί δεν είχε… παρέες στο Κολωνάκι! Δεν είναι λίγοι αυτοί, που πιστεύουν ότι αυτή η χώρα εξουσιάζεται από κάποιες παρέες, που κινούνται μεταξύ πλατείας Συντάγματος και πλατείας Κολωνακίου. Εγώ στην Βουλή είχα πει σε ομιλία μου ότι σε αυτή την χώρα οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από δύο ιδρύματα, το Αμερικάνικο Κολέγιο και την ΚΝΕ και πράγματι οι περισσότεροι από τους πρωθυπουργούς των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά μου.

Όταν το 2012 μπήκαμε στην Βουλή, η Γ.Γ. του ΚΚΕ, κα. Παπαρήγα είχε δηλώσει: «Την Χρυσή Αυγή μη την φοβάστε. Αυτοί θα βάλουνε γραβάτες και θα γίνουν κοινοβουλευτικοί…» Δυστυχώς είχε δίκιο για τους περισσότερους, όχι όμως για όλους! Και βεβαίως, με το “θα βάλουνε γραβάτα” εννοούσε θα αστικοποιηθούν… Αυτό κατ’ ανάγκην δεν είναι για όλους κακό, για αυτούς όμως, που μας ψήφισαν σαν εθνικιστές και επαναστάτες, σίγουρα δεν είναι αυτό που ήθελαν!

Βεβαίως και έχει το δικαίωμα ο οποιοσδήποτε άνθρωπος να αλλάζει κόμμα, να αλλάζει ιδέες, να αλλάζει πολιτικούς συνεργάτες και εμείς από την πλευρά μας του ευχόμαστε καλή τύχη στον δρόμο που διάλεξε, που δεν είναι ο δικός μας δρόμος, τον οποίο ας μας επιτρέψουν εχθροί και φίλοι να συνεχίσουμε να τον ακολουθούμε και να είμαστε σταθεροί στις θέσεις μας!

Θυμίζουμε ότι η Κεντρική Επιτροπή της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ αμέσως μετά τις εκλογές συνεδρίασε και μάλιστα δημοσίευσε την απόφασή της στο φύλλο 1144 της 17ης Ιουλίου 2019. Από την απόφαση αυτή και τα παρακάτω:   “Μέσα στα πλαίσια της πολεμικής κατά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ περιλαμβάνονται και βρώμικες προσωπικές επιθέσεις κατά του Γενικού Γραμματέα του Κινήματος και ηγετικών στελεχών του Κινήματός μας. Η Κεντρική Επιτροπή της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ δηλώνει ότι στηρίζει τον Γενικό Γραμματέα και την ηγεσία του Κινήματος στην προσπάθειά της για ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ της Χρυσής Αυγής, ΚΑΘΑΡΣΗ από στοιχεία πολιτικά επιζήμια και προδοτικά… Οι καιροί που έρχονται θα είναι δύσκολοι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα προδώσει βάναυσα κάθε πατριωτικό και εθνικό αίσθημα με την πολιτική της στα μεγάλα εθνικά θέματα.” Με την απόφαση αυτή της Κ.Ε. συμφώνησαν ΑΠΑΝΤΕΣ.

Και μια “τιμητική” πρόταση… καθαιρέσεως!

Σε όλες τις συνεδριάσεις, οι οποίες έγιναν μέχρι την τελευταία την 4η Μαΐου 2020, δεν ετέθη θέμα ηγεσίας, επίσης ομόφωνα ελήφθη η απόφαση το επόμενο Συνέδριο της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ να γίνει μετά την απόφαση της δίκης μας. Σύμφωνα με το καταστατικό μας, έκτακτο συνέδριο μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση πλειοψηφίας και μάλιστα αυξημένης των μελών της Κ.Ε., η οποία και δεν υπάρχει, ούτε διατύπωσε ανάλογο αίτημα.

Στην “τιμητική” πρόταση καθαιρέσεώς μου, η οποία δημοσιεύθηκε στον τύπο και η οποία είναι αντίθετη προς το καταστατικό της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, αναφέροντο χαρακτηριστικά τα παρακάτω: “Ο Αρχηγός του κινήματος πέτυχε ένα μοναδικό θαύμα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: αυτό της δημιουργίας και εκπληκτικής ανέλιξης ενός καθαρόαιμου  εθνικιστικού  κινήματος υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Στον Αρχηγό πιστώνεται η ανεπανάληπτη επιτυχία του κόμματος αλλά και η επιβίωσή του απέναντι στον ολοκληρωτικό πόλεμο του συστήματος. Το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα του 2019 οφείλεται αποκλειστικά στην παράνομη πολεμική εις βάρος του κόμματος, την ποινικοποίηση του πολιτικού αγώνα, τις πολυετείς αντισυνταγματικές δικαστικές διώξεις και τον απόλυτο αποκλεισμό από κάθε μέσο ενημέρωσης, η σοφή διαχείριση εκ μέρους του Αρχηγού αυτών των άνευ προηγουμένου αντιξοοτήτων οδήγησε στο να διαθέτει σήμερα το εθνικιστικό κίνημα ελπίδα και προοπτική ανέλιξης και δυναμικής επιστροφής στην κεντρική πολιτική σκηνή παρά την απώλεια κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης για 3 χιλιάδες κλεμμένες ψήφους.”

Εάν διαβάσατε καλά τα παραπάνω και γνωρίζετε την Ελληνική γλώσσα, βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας…

Νικόλαος Γ. Μιχαλολιάκος
Γενικός Γραμματέας Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή

Όταν κάποιοι προσπαθούν να δρέψουν τους καρπούς της βρώμικης προπαγάνδας εναντίον μου από ΝΔ και “πατριώτες” Ο καθηγητής κ.

Η ιδεολογία πάνω από τη λογική
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 13:05


Το παρόν κείμενο γράφεται λίγες ημέρες μετά τους πανηγυρισμούς των συστημικών μέσων ενημέρωσης για το γεγονός ότι με αφορμή την αποχώρηση ενός πρώην βουλευτή της, η Χρυσή Αυγή βρίσκεται ένα βήμα πριν την οριστική της «διάλυση». Γνωστή η τακτική τους, όπως γνωστός και ο ευσεβής πόθος δηλωμένων εχθρών και δήθεν φίλων της Χρυσής Αυγής να απαλλαγούν από την παρουσία της, ώστε να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για τους επαγγελματίες εθνικόφρονες προς εξαργύρωση των κόπων τους, οι οποίοι έχουν ως μοναδικό στόχο την κατασυκοφάντηση της Ηγεσίας και των λοιπών στελεχών του λαϊκού εθνικιστικού κινήματος.
 
Το πόσες φορές «διαλύθηκε» η «τελειωμένη» Χρυσή Αυγή και άλλες πόσες θα την οδηγούσαν στον πολιτικό αφανισμό οι δήθεν φερέγγυοι μάρτυρες των ολέθριων λαθών της αποτελεί συζήτηση που ουδέν νόημα έχει, αφού αν υπήρχε έστω και μία δόση αλήθειας στα όσα έχουν καταλογιστεί εις βάρος της Χρυσής Αυγής όλα αυτά τα χρόνια, τότε αυτή θα είχε εξαφανιστεί οριστικά ήδη από τη δεκαετία του 1990.
 
Στα όσα λάθη καταλογίζονται, λοιπόν, στην Χρυσή Αυγή, είναι και αυτό της πολιτικής τακτικής να παραμένει ιδεολογικά σταθερή εις βάρος της πολιτικής και δημοσκοπικής της εξέλιξης και την εν τέλει επιστροφή της στη βουλή. Το πως εννοείται αυτή η εξέλιξη γίνεται αντιληπτό από τα κριτήρια με τα οποία ορίζονται η επιτυχία και η αποτυχία στην πολιτική. Άλλοι θεωρούν το 2,93% του Ιουλίου του 2019 αποτυχία εξαιτίας της μη εισόδου της Χρυσής Αυγής στη βουλή,  άλλοι θεωρούν το 4,89% του Μαΐου του 2019 αποτυχία εξαιτίας της πτώσης των ποσοστών σε σύγκριση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις κι άλλοι θεωρούν το 9% του 2014 αποτυχία επειδή δεδομένων των συνθηκών το ποσοστό θα έπρεπε να είναι διψήφιο και να αγγίζει το… 20%!
 
Ο χονδροειδής τρόπος με τον οποίο η μάζα ερμηνεύει τα εκλογικά αποτελέσματα, βάσει των οποίων κρίνει και τους πολιτικούς σχηματισμούς, σχηματοποιεί και το είδος της κριτικής απέναντι τους αφού μοναδικό κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας δεν αποτελεί η ιδεολογική προσήλωση και συνέπεια, αλλά η απόδοση στις εκλογικές αναμετρήσεις. Ξεχνάει, όμως, ο κάθε κριτής της Χρυσής Αυγής ότι στην Ελλάδα οι εκλογές δεν πραγματοποιούνται με τρόπο απόλυτα δημοκρατικό, όπως άλλωστε προστάζει το Σύνταγμα, αλλά σύμφωνα με τις οδηγίες και τους περιορισμούς που επιβάλλει ένα σύστημα εκδικητικό απέναντι σε όσους αντιστέκονται στα σχέδια του.
 
Με αποκλεισμούς, φίμωση, οικονομική αφαίμαξη, αντισυγκεντρώσεις, απαγορεύσεις, απειλές, βία και τρομοκρατία κι εν μέσω μιας δίκης που κρατάει σε ομηρία το Κίνημα για 5 ολόκληρα χρόνια η Χρυσή Αυγή όχι μόνο δε θα έπρεπε να λάβει μέρος στις εκλογές, αλλά να είχε κάνει πράξη την επιθυμία των «εθνικοφρόνων» που τη θέλουν πολιτικά νεκρή κι εκτός παιχνιδιού. Αυτό, όμως, που την κράτησε όρθια και κατάφερε να κερδίσει τη μάχη των εκλογών, ακόμα κι αν δεν κατάφερε να μπει στη βουλή, είναι η Ιδεολογία και η συνέπεια στις Ιδέες, κάτι που κανένας και ποτέ στα μεταπολιτευτικά χρόνια δεν είχε την υπομονή, το σθένος και τις αντοχές για να πράξει.
 
Για το λόγο αυτό η Χρυσή Αυγή είναι δεδομένο ότι θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στις μελλοντικές εξελίξεις και το αν καταφέρει να εισέλθει εκ νέου στο ελληνικό κοινοβούλιο θα κριθεί από το κατά πόσο αυτός ο λαός είναι ώριμος αντιληφθεί το μήνυμα των Ιδεών μας και όχι επειδή η Χρυσή Αυγή θα μεταλλάξει τις Ιδέες της για να γίνουν αυτές αρεστές στους πολλούς, με αντάλλαγμα μια σύντομη κοινοβουλευτική θητεία.

Ματθαιόπουλος Αρτέμης
 

Το παρόν κείμενο γράφεται λίγες ημέρες μετά τους πανηγυρισμούς των συστημικών μέσων ενημέρωσης για το γεγονός ότι με αφορμή την

Θερμές και πάλι οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 11:46

Η Χρυσή Αυγή το είχε γράψει εδώ και πολύ καιρό… Διαψεύδονται πανηγυρικά οι μισθοφόροι των ΜΜΕ, οι οποίοι ισχυρίζονται ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι αναμένεται μέχρι και πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Οι σχέσεις των δύο κρατών έχουν βάθος και αυτό αποδεικνύεται και από τις πρόσφατες εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, αεροσκάφος cargo των ισραηλινών πολιτικών αερογραμμών EL AL, πραγματοποίησε την πρώτη πτήση από το Ισραήλ προς την Τουρκία εδώ και δέκα χρόνια, μετά τα γεγονότα του Mavi Marmara και της διάρρηξη των τουρκοϊσραηλινών σχέσεων.  Το ισραηλινό φορτηγό αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 24 Μαΐου. 

Επίσης, σύμφωνα με την ισραηλινή πρεσβεία στην Άγκυρα, η αεροπορική εταιρεία άρχισε να πετάει μεταξύ των δύο χωρών και αυτό «θα βοηθήσει το εμπόριο μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ να φθάσει σε νέα ρεκόρ».

Το γεγονός αυτό έρχεται μετά από μία σειρά γεγονότων που ξεκίνησαν από την τουρκική πρόταση προς το Τελ Αβίβ για κοινή ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο και συνεχίστηκαν με άρθρο του Ισραηλινού διπλωματικού επιτετραμμένού στην Άγκυρα, Roey Gilad με το οποίο επιβεβαίωνε την μερική αποκατάσταση των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ. Στο άρθρο του ο Ισραηλινός τόνιζε:

«Η σύγκρουση στην Ιντλίμπ έφερε στην επιφάνεια κάποια σημαντικά γεωπολιτικά δεδομένα. Ένα από αυτά είναι ότι η παρουσία του Ιράν στη Συρία λειτουργεί εναντίον των τουρκικών συμφερόντων. Ο κατάλογος των κοινών συμφερόντων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι μακρύς.»

Η Χρυσή Αυγή το είχε γράψει εδώ και πολύ καιρό… Διαψεύδονται πανηγυρικά οι μισθοφόροι των ΜΜΕ, οι οποίοι ισχυρίζονται ούτε

Πούτιν και Τραμπ κατά Facebook, Youtube και Google
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 10:01

Όλοι γνωρίζουμε ποιον κτυπούν και σε ποιον μόνο έχουν επιβάλει λογοκρισία αυτοί που ελέγχουν το διαδίκτυο και είναι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Αντίθετα, κάποιους που παριστάνουν τους επαναστάτες και είναι και έτοιμοι να ορκιστούν πρωθυπουργοί δεν τους ενοχλούν… Στο χώρο του διαδικτύου όμως έχουμε εξελίξεις. 

Άτυπη συμμαχία έχουμε από Τραμπ και Πούτιν κατά των social media, που πλέον ελέγχουν τα πάντα και έφθασαν στο σημείο να ”φιμώσουν” μέχρι και τον πρόεδρο των ΗΠΑ! Η Μόσχα εξαπέλυσε επίθεση κατά του αμερικανικού ”deep state” και όλα δείχνουν πως τώρα ξεκινάει μία μεγάλη σύγκρουση.

Ο Ρώσος απεσταλμένος του ΟΑΣΕ, μετά από προεδρική εντολή από τον Β. Πούτιν συνέχισε αυτό που άρχισε ο Αμερικανός πρόεδρος για τα κοινωνικά δίκτυα, ξεκινώντας ένα ιδιότυπο ”πόλεμο” εναντίον τους και δήλωσε ότι “το Facebook, το YouTube και η Google λογοκρίνουν με «ανεπιθύμητα» μέσα”.

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, με το πρόσχημα των συνθημάτων για την δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου, υπάρχει μια συστηματική λογοκρισία του παγκόσμιου χώρου των πληροφοριών από ελεγχόμενες από τις ΗΠΑ διαδικτυακές πλατφόρμες και αυτό ονομάζεται ”δημοκρατία αμερικανικού τύπου”, αναφέρει μεγάλο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

“Οι εταιρείες του Facebook, του YouTube και της Google έχουν μεταβάλει την πλήρη ελευθερία σε ένα σκληρό σύστημα ελέγχου των πληροφοριών, με λογοκρισία των “ανεπιθύμητων” μέσων μαζικής ενημέρωσης”, δήλωσε ο απεσταλμένος της Ρωσίας στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, Αλέξανδρος Λουκασίσιτς, κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνάντησης της μόνιμης επιτροπής του ΟΑΣΕ.

Όλοι γνωρίζουμε ποιον κτυπούν και σε ποιον μόνο έχουν επιβάλει λογοκρισία αυτοί που ελέγχουν το διαδίκτυο και είναι η ΧΡΥΣΗ

“Πόντιος Πιλάτος” οι ΗΠΑ για τις τουρκικές προκλήσεις
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 08:19

Δεν πρόκειται να θυσιάσουν την σχέση τους με την Τουρκία για χάρη της Ελλάδος οι Αμερικάνοι

Όπως το 1974 με τον Ατίλα, όπως το 1996 με τα Ίμια, η Αμερική δεν πρόκειται να θυσιάσει την στρατηγική σχέση της με την Τουρκία για χάρη της Ελλάδος ό,τι και να γράφουν τα αμερικανόδουλα παπαγαλάκια που κυριαρχούν στα ΜΜΕ της διαπλοκής και της διαφθοράς. Αυτό δείχνει και η πρόσφατη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη.  

Μιλώντας στο MEGA ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, ρωτήθηκε για τις σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδας και εάν υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» από τις ΗΠΑ για τις τουρκικές προκλήσεις. Απαντώντας, ο κ. Πάιατ περιορίστηκε να δηλώσει ότι η «κόκκινη γραμμή» των ΗΠΑ είναι ότι «είναι απαράδεκτο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν στρατιωτική συμπλοκή» και πρόσθεσε μάλιστα, ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης «οι μόνοι που θα επωφελούνταν» θα ήταν «οι αντίπαλοί μας» και ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ούτε λέξη, λοιπόν, για τις τουρκικές προκλήσεις από τον πρέσβη των ΗΠΑ, αλλά μόνο ότι θα ωφεληθεί η Ρωσία. Άμεση ήταν η αντίδραση της ρωσικής πρεσβείας στην Ελλάδα:

«Είναι ανοησίες οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα στη συνέντευξή του στο MEGA TV ότι ο νικητής, σε περίπτωση κλιμάκωσης μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας, δήθεν θα είναι ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.» 

Στην πραγματικότητα, ο μόνος σύμμαχος που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα κατά της Τουρκίας είναι η Ρωσία, αλλά με την αμερικανόδουλη πολιτική των κυβερνήσεων από την εποχή Τζωρτζ Παπανδρέου μέχρι και σήμερα με τον Μητσοτάκη, μόνη της έχει επιλέξει μία δουλική απέναντι στις ΗΠΑ πολιτική και εχθρική απέναντι στην Ρωσία. 

Δεν πρόκειται να θυσιάσουν την σχέση τους με την Τουρκία για χάρη της Ελλάδος οι Αμερικάνοι Όπως το 1974

Αδειάζουν από ρευστότητα τα κρατικά ταμεία
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 - 00:49

Ο Ιούλιος είναι ένας ακόμη δύσκολος μήνας για το κράτος αφού θα πρέπει να πληρωθούν τοκοχρεολύσια ύψους 3,2 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι η χώρα θα πρέπει να βγει  αναγκαστικά στις αγορές για να βρει αυτά τα λεφτά.

Μέχρις πρότινος αυτός ο λογαριασμός με τα χρέη καλύπτονταν από το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού, το οποίο πλεόνασμα εξαϋλώθηκε εν ριπή οφθαλμού στον ενάμιση της καραντίνας με αποτέλεσμα τα κρατικά ταμεία να γεμίσουν με τρύπες (1,35 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου) και λόγω αυτού του εκτροχιασμού ο προϋπολογισμός να γυρίσει σε δημοσιονομικό έλλειμμα (1,5 δισ. στο πρώτο τετράμηνο).

Μπροστά σε αυτή την αβεβαιότητα και με δεδομένο ότι το μαξιλάρι των διαθεσίμων δεν είναι σε καμία περίπτωση ανεξάντλητο το οικονομικό επιτελείο θα επιχειρήσει να αποσπάσει μεγαλύτερα ποσά ρευστότητας από την Ευρώπη και μάλιστα πολύ γρήγορα.

Εκτός από τα παραπάνω κονδύλια που διεκδικεί στο SURE  (2,4 δισ. ευρώ αντί για 1,4 δισ. ευρώ) η κυβέρνηση κυνηγά παράλληλα κάποιες αξιόλογες προκαταβολές χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου που δεν έχει ακόμη οριστικοπποιηθεί η Ελλάδα μπορεί να πάρει συνολικά 32 δις. ευρώ εκ των οποίων τα 22,5 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και τα υπόλοιπα 9,5 δισ. ευρώ σε δάνεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ BANKINGNEWS.GR

Ο Ιούλιος είναι ένας ακόμη δύσκολος μήνας για το κράτος αφού θα πρέπει να πληρωθούν τοκοχρεολύσια ύψους 3,2 δισ. ευρώ,

Όταν κάποιοι προσπαθούν να δρέψουν τους καρπούς της βρώμικης προπαγάνδας εναντίον της Χρυσής Αυγής
Σάββατο, 30 Μαΐου 2020 - 23:18

Εδώ και πολλά χρόνια ο Ν.Γ. Μιχαλολιάκος είναι ο μόνιμος στόχος της λάσπης αριστερών και “πατριωτών” 

Ο καθηγητής κ. Κιτσίκης, είχε γράψει σε περασμένα χρόνια σε ένα κείμενό του ότι ο Παπαδόπουλος έχασε την εξουσία γιατί δεν είχε… παρέες στο Κολωνάκι! Και αυτό γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί, που πιστεύουν ότι αυτή η χώρα εξουσιάζεται από κάποιες παρέες, που κινούνται μεταξύ πλατείας Συντάγματος και πλατείας Κολωνακίου. Μάλιστα στην Βουλή είχα πει σε ομιλία μου ότι σε αυτή την χώρα οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από δύο ιδρύματα, το Αμερικάνικο Κολέγιο και την ΚΝΕ και πράγματι οι πρωθυπουργοί των τελευταίων ετών(Σαμαράς, Τσίπρας, Μητσοτάκης) επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά μου. 

Την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ την κτύπησαν σκληρά και συνεχίζουν να την κτυπούν τόσο οι αριστεροί, όσο και οι φιλελεύθεροι αλλά και κάποιοι που δηλώνουν “πατριώτες” ή ακόμη και “εθνικιστές”. Ο αγαπημένος τους στόχος ήταν σταθερά ο Γ.Γ. της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και δυστυχώς δεν τον υπερασπίστηκαν ως όφειλαν οι περισσότεροι από αυτούς, που είχαν την τύχη από το πουθενά και το μηδέν, να αναδειχθούν από την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

Δεν κατάλαβαν ότι έτσι κτυπιέται το κόμμα και θα ευρεθούν εκτός πολιτικής και αυτοί. Άλλους ίσως τους βόλευε η λάσπη κατά του Μιχαλολιάκου, γιατί υπηρετούσε τα προσωπικά τους σχέδια. Βεβαίως και έχει το δικαίωμα ο οποιοσδήποτε άνθρωπος να αλλάζει κόμμα, να αλλάζει ιδέες, να αλλάζει πολιτικούς συνεργάτες και εμείς από την πλευρά μας του ευχόμαστε καλή τύχη στον δρόμο που διάλεξε, που δεν είναι ο δικός μας δρόμος, τον οποίο ας μας επιτρέψουν εχθροί και φίλοι να συνεχίσουμε να τον ακολουθούμε και να είμαστε σταθεροί στις θέσεις μας! 

Σε όλους αυτούς που είναι σήμερα μακριά από το Κίνημά μας, θα τους θυμίσουμε ένα πατριωτικό άσμα των Ναπολεοντίων πολέμων που έλεγε ότι εάν μία ημέρα όλοι γίνουν άπιστοι, εμείς θα παραμείνουμε πιστοί, γιατί υπάρχει για εμάς πάντα μία Σημαία σε αυτή τη Γη! Γιατί ποτέ δεν θα προδώσουμε την αιώνια εφηβεία μας, τους σύντροφους της χρυσής μας νεότητος, τις παλιές εικόνες μιας καλύτερης εποχής γεμάτης αρετής και αγάπης ακόμη και για τον θάνατο.

Y.Γ. Η Χρυσή Αυγή συνεχίζει ενάντια σε όλους τους καιρούς, γιατί είναι Ιδέα που δεν χωρά σε ποσοστά και ψήφους. Πάντοτε Πιστοί στο Καθήκον μας και στην Εθνική Ιδέα. Αυτό κάναμε και την 29η Μαΐου όπως ολόκληρες δεκαετίες τώρα... Όσοι θέλουν να αγωνιστούν υπάρχει ο δρόμος του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος. Για τους υπόλοιπους, υπάρχει ο καναπές και τα τηλεπαράθυρα...

Εδώ και πολλά χρόνια ο Ν.Γ. Μιχαλολιάκος είναι ο μόνιμος στόχος της λάσπης αριστερών και “πατριωτών” Ο καθηγητής κ.

Νέα εισβολή λαθρομεταναστών μέσα στο καλοκαίρι
Σάββατο, 30 Μαΐου 2020 - 21:51

Δεν φυλάσσεται με 400 αστυνομικούς ο Έβρος και τα σύνορα 220 χιλιομέτρων!

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας, στους επόμενους μήνες αναμένονται κύματα λαθρομεταναστών τόσο στα νησιά όσο και στον Έβρο. Η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στους καταυλισμούς των νήσων του Βορείου Αιγαίου θυμίζει ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί.

Η ίδια η κυβέρνηση σύμφωνα με δικές της πηγές, θεωρεί δεδομένο ότι στο προσεχές διάστημα χιλιάδες λαθρομετανάστες να προσπαθήσουν να περάσουν τα σύνορα και επιχειρεί με προπαγάνδα και φανφαρόνικους λεονταρισμούς να ανατρέψει το δυσμενές κλίμα που θα δημιουργηθεί γι’ αυτήν. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο υπουργός της ΝΔ, παιδί του ΠΑΣΟΚ και του Σημίτη, Χρυσοχοΐδης, που έκανε διώξεις εναντίον αστυνομικών που ήταν Χρυσαυγίτες, πήγε στον Έβρο και έκανε δηλώσεις σχεδόν θριαμβευτικές. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι τόσο ο Χρυσοχοΐδης, που τότε ήταν ΠΑΣΟΚ, όσο και κάποιοι αστυνομικοί που τους θεωρούσαν “Χρυσαυγίτες”, σήμερα είναι και οι δύο στην στοργική πολιτική αγκαλιά του Μητσοτάκη και της ΝΔ.

Είπε, λοιπόν, ο Χρυσοχοΐδης θριαμβευτικά ότι θα στείλει στον Έβρο 400 αστυνομικούς! Δηλαδή, 4 βάρδιες των 100 αστυνομικών σε σύνορα μεγαλύτερα των 200 χιλιομέτρων! Δηλαδή, έναν αστυνομικό κάθε δύο χιλιόμετρα… Έτσι φυλάσσεται ο Έβρος; Αστεία πράγματα!

Όσο για το νέο “φράγμα” που διαφημίζουν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά στο μεγαλύτερο μέρος του από ενισχυμένα συρματοπλέγματα και ας σημειωθεί ότι θα τοποθετηθούν σε μήκος 26 χιλιομέτρων. Δηλαδή θα υπάρχουν κατ’ ουσίαν ελεύθερα και αφύλακτα στον Έβρο περισσότερα από 150 χιλιόμετρα… 

Δεν φυλάσσεται με 400 αστυνομικούς ο Έβρος και τα σύνορα 220 χιλιομέτρων! Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής

Παλαιότερες ΚαταχωρήσειςΠεριοδικό ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ