Με την προδοσία της Κύπρου άρχισε η Μεταπολίτευση: “Η Κύπρος κείται μακράν...”

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019 - 14:38

Με την προδοσία της Κύπρου άρχισε η Μεταπολίτευση: “Η Κύπρος κείται μακράν...”

Όλοι γνωρίζουν την επέτειο του Αττίλα Ι, στην Κύπρο, αλλά οι πολλοί δεν έχουν ακουστά για τον Αττίλα ΙΙ. Βλέπετε, έγινε επί της «εθνοσωτήριας» μεταπολίτευσης… Στις 4.55 τα χαράματα μιας μέρας του 1974 σαν την σημερινή, ξεκινάει ο «Αττίλας 2».

Στην Αθήνα, ο «εθνάρχης» Καραμανλής διακηρύττει το περιβόητο «η Κύπρος κείται μακράν»: «Η ένοπλος αντιμετώπισις των τούρκων καθίσταται αδύνατος και λόγω αποστάσεως και λόγω των γνωστών τετελεσμένων γεγονότων και δεν ήτο δυνατόν να επιχειρηθεί χωρίς κίνδυνο εξασθενίσεως της αμύνης αυτής ταύτης της Ελλάδος. Ούτε πρέπει ν’ αντιδράση η Ελλάς με βίαν εις την βίαν και με δολιότητα εις την δολιότητα. Η κυβέρνησις δεν είχεν άλλην εκλογήν παρά να δώση την μάχην εις τον διπλωματικόν τομέα, διότι αι μαχόμεναι σκληρώς εθνικαί δυνάμεις δεν ήτο δυνατόν να ενισχυθούν από την Ελλάδα».

Υπό τις συνθήκες αυτές, της πλήρους εγκατάλειψης – προδοσίας της Κύπρου μας από την «δημοκρατία ‘74», οι Τούρκοι κάμπτουν την ηρωική αντίσταση της ΕΛΔΥΚ και καταλαμβάνουν πλέον το 36,4% του κυπριακού εδάφους – ενώ κατά τον Αττίλα Ι είχαν καταλάβει μόνο το 4%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ.ΝΕΤ